Już w połowie lat 50. Energopomiar wydawał własny kwartalnik „AEP - Z archiwum Energopomiaru”, który zawierał artykuły przedstawiające doświadczenia i problemy techniczne związane z wykonywanymi pracami.
W 1961 r. zamiast wspomnianego kwartalnika rozpoczęto publikację Biuletynu Naukowo – Technicznego Energopomiaru jako dodatku do „Energetyki”. Obecnie Biuletyn wydawany jest 5 - 6 razy w roku jako integralna część tego miesięcznika.
Nasi pracownicy publikują artykuły w wielu czasopismach branżowych, m.in. w miesięczniku „Energetyka Cieplna i Zawodowa” oraz dwumiesięczniku „Nowa Energia”.
Elektrodejonizacja i jej zastosowanie w procesie uzdatniania wody dla celów przemysłowych

Autor

Janusz Skwara
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Chemii i Diagnostyki

Elektrodejonizacja wody (EDI) jest nowoczesną, w pełni zautomatyzowaną technologią, pozwalającą uzyskiwać wodę zdemineralizowaną o bardzo wysokich parametrach jakościowych, która jest coraz powszechniej wymagana w energetyce oraz wielu dziedzinach przemysłu.

Więcej
 

Parametry eksploatacyjne układów kogeneracyjnych 
opartych na silnikach gazowych – deklaracje a rzeczywistość

Autor

Szymon Pająk
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Techniki Cieplnej

Od momentu popularyzacji małych układów kogeneracyjnych opartych na silnikach gazowych, stanowiących – w świetle rosnących wymagań w zakresie ochrony środowiska – ciekawą i czasem jedyną alternatywę dla kotłowni węglowych, ENERGOPOMIAR wykonuje pomiary gwarancyjne takich instalacji. Wszystkie wartości liczbowe przedstawione poniżej pochodzą z pomiarów gwarancyjnych wykonywanych na układach kogeneracyjnych zarówno na zlecenie Generalnych Wykonawców, jak i Inwestorów.

Więcej
 

Audyt energetyczny dużego przedsiębiorstwa – doświadczenia z realizacji

Autor

Mariusz Mietelski
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Techniki Cieplnej

Audyt energetyczny dużego przedsiębiorstwa to kompleksowe spojrzenie na zakład przemysłowy realizowane w celu określenia stanu technicznego oraz efektywności pracy poszczególnych instalacji. Ocenie podlegają m.in. linie produkcyjne, urządzenia wchodzące w skład instalacji oraz sieci ogólnozakładowe (elektryczne, cieplne). Podstawowym celem audytu energetycznego jest ocena stanu istniejącego oraz propozycja przedsięwzięć pozwalających obniżyć energochłonność zachodzących w zakładzie procesów.

Więcej
 

Istniejące i projektowane oczyszczalnie ścieków z IMOS w świetle możliwych zmian w przepisach dotyczących ochrony środowiska

Autor

Antoni Litwinowicz
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Chemii i Diagnostyki

Ścieki powstające w instalacjach mokrego odsiarczania spalin są specyficzną grupą ścieków charakteryzującą się wysoką zawartością chlorków i siarczanów, obecnością metali ciężkich, zawiesin (głównie gipsu) i dużych ilości różnych form związków azotowych, a ponadto obciążone są wysokim ładunkiem substancji organicznych oznaczanych jako ChZTCr.

Więcej
 

Czynniki ograniczające trwałość rurociągów parowych i sposoby ich eliminacji

Autor

Artur Jasiński
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Dyrektor Zakładu Chemii i Diagnostyki

 

Trwałość rurociągów parowych, czyli pozostały czas ich bezpiecznej eksploatacji, jest uwarunkowana rzeczywistym stanem technicznym oraz przewidywanymi w dalszej przyszłości warunkami eksploatacji. W przypadku uszkodzenia rurociągów, poza znaczącymi skutkami finansowymi, mamy do czynienia z ogromnym zagrożeniem dla zdrowia i życia pracowników obsługi i serwisów, jakie niesie za sobą ewentualne rozszczelnienie.

Więcej
 
Strona 1 z 11