Dział Turbinowy

AudytDział Turbinowy prowadzi działalność usługową, obejmującą szeroki zakres badań i pomiarów układów cieplnych, układów chłodzenia oraz oceny stanu technicznego badanych urządzeń.

Ogólny zakres usług Działu Turbinowego:

 • Cieplne badania bloków energetycznych opalanych między innymi węglem kamiennym i brunatnym (gwarancyjne, przed- i pomodernizacyjne, przed- i poremontowe).
 • Cieplne badania turbin, pomp, sprężarek, chłodni i innych urządzeń energetycznych (gwarancyjne, eksploatacyjne, diagnostyczne).
 • Cieplne badania bloków gazowo-parowych oraz urządzeń opalanych gazem ziemnym i olejem opałowym.
 • Pomiary specjalne z wykorzystaniem metod znacznikowych (m.in. migracji kulek w układach ciągłego czyszczenia skraplacza, pomiarów przepływów w kanałach zamkniętych i otwartych, w tym przepływów ścieków w kanałach i oczyszczalniach).
 • Wyznaczanie strat rozruchowych bloków energetycznych.
 • Testy odbiorowe przed przekazaniem obiektów do eksploatacji.
 • Badania stanu dynamicznego wirnikowych urządzeń energetycznych.

Kontakt


Dział Turbinowy
Kierownik: Mariusz Kusa
tel. 32 237 63 30
fax 32 237 63 01
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Cieplne badania bloków energetycznych

Badania obejmują kompleksowe pomiary bilansowo - sprawnościowe bloków energetycznych wraz z ich pomocniczymi urządzeniami i instalacjami oraz prace przygotowawcze i analityczne.

Wykonujemy badania:

 • gwarancyjne,
 • pomontażowo-rozruchowe,
 • eksploatacyjne,
 • związane z remontami lub modernizacjami turbozespołów.

W zależności od celu badań ustalane są szczegółowe zakresy badań i warunki pracy urządzeń w czasie pomiarów. Celem badań jest:

 • sprawdzenie dotrzymania gwarancji deklarowanych przez wytwórców dla bloku, jak i dla poszczególnych urządzeń podstawowych i pomocniczych,
 • ocena bloków, turbozespołów i kotłów w aspekcie realizowanych prac (modernizacji, remontów) i stanu technicznego, na podstawie uzyskanych wartości wskaźników techniczno-ekonomicznych i sprawności.

W badaniach stosowana jest metodyka badawcza opierająca się na uzgodnionych normach. Badanie bloku obejmuje pomiary turbozespołu i kotła oraz poboru mocy na potrzeby własne bloku. Wykonujemy również oddzielne badania samych tylko turbozespołów.

Badania turbozespołu obejmują:

 • określenie parametrów i wskaźników pracy turbozespołu, układu regeneracji oraz skraplacza,
 • wyznaczenie maksymalnej przepustowości i mocy turbozespołu,
 • wyznaczanie charakterystyk zużycia całkowitego i jednostkowego pary oraz ciepła,
 • wyznaczanie charakterystyk sprawności turbozespołów, turbin oraz poszczególnych ich części,
 • wyznaczenie rozkładu ciśnień pary w turbinie i temperatur wody w układzie regeneracji.

Na podstawie pomiarów turbozespołu oraz wykonywanego równocześnie badania kotła i pomiaru mocy blokowych potrzeb własnych wyznaczane są dla bloku między innymi takie charakterystyki jak:

 • sprawności kotła i strat energii w kotle,
 • zużycia całkowitego i jednostkowego energii chemicznej paliwa przez blok brutto i netto,
 • względnego przyrostu zużycia energii chemicznej paliwa przez blok netto,
 • sprawności wytwarzania energii elektrycznej przez blok brutto i netto,
 • poboru mocy na potrzeby własne bloku.

Cieplne badania urządzeń gazowych

Badania obejmują kompleksowe pomiary bilansowo-sprawnościowe bloków energetycznych wraz z ich pomocniczymi urządzeniami, instalacjami oraz prace przygotowawcze i analityczne.

Wykonujemy badania:

 • gwarancyjne,
 • pomontażowo-rozruchowe,
 • eksploatacyjne,
 • związane z remontami lub modernizacjami.

W zależności od celu badań są ustalane szczegółowe zakresy badań i warunki pracy urządzeń w czasie pomiarów.

Najczęściej celem badań jest:

 • sprawdzenie dotrzymania gwarancji deklarowanych przez wytwórców dla całego bloku, jak i dla poszczególnych urządzeń składowych, podstawowych i pomocniczych,
 • ocena sprawności bloków, turbozespołów i kotłów w aspekcie realizowanych prac (modernizacji, remontów) i stanu technicznego,

na podstawie uzyskanych wartości wskaźników techniczno - ekonomicznych i sprawności. W badaniach stosowana jest metodyka badawcza opierająca się na uzgodnionych z Klientem normach.

Kompleksowe badania urządzeń gazowych obejmują między innymi:

 • wyznaczenie parametrów technicznych turbozespołów gazowych (mocy znamionowej oraz mocy osiągalnej, zużycia paliwa i sprawności dla charakterystycznych punktów pracy, temperatur i ilości gazów wylotowych),
 • wyznaczenie parametrów technicznych bloków gazowo-parowych (mocy znamionowej elektrycznej i cieplnej, mocy potrzeb własnych, wskaźników zużycia ciepła i sprawności dla charakterystycznych punktów pracy),
 • pomiary natężenia hałasu,
 • pomiary wibracji turbozespołów gazowych i parowych oraz pomp wody zasilającej wysokiego i niskiego ciśnienia,
 • pomiary emisji gazowej (NOx, CO).

Cieplne badania obiegów chłodzących i układów pomocniczych

Badania obejmują kompleksowe pomiary bilansowo - sprawnościowe układów chłodzących i układów pomocniczych, oraz prace przygotowawcze i analityczne. Wykonujemy badania:

 • gwarancyjne,
 • eksploatacyjne, w tym prace o charakterze audytu,
 • związane z remontami lub modernizacjami.

W zależności od celu badań są ustalane szczegółowe zakresy badań i warunki pracy urządzeń w czasie pomiarów.

Celem badań najczęściej jest:

 • sprawdzenie dotrzymania gwarancji deklarowanych przez wytwórców,
 • ocena: efektów chłodzenia chłodni kominowych, wentylatorowych, wydajności i efektywności pracy układów pomocniczych turbiny w aspekcie realizowanych prac (modernizacji, remontów).

W badaniach stosowana jest metodyka badawcza opierająca się na uzgodnionych normach.

Badania cieplno-hydrauliczne obiegów chłodzących obejmują między innymi pomiary:

 • temperatury wody dolotowej do chłodni w aparatach rozpryskowych lub przelewach kanałów wodorozdziału,
 • temperatury wody wylotowej z chłodni metodą siatkową w kanałach odpływowych wody z misy,
 • temperatury i wilgotności powietrza atmosferycznego,
 • prędkości wiatru,
 • obciążenia hydraulicznego chłodni, metodą izotopową lub cechowanymi "zwężkami kolanowymi" poprzez pomiar strumieni wody doprowadzanych przez układ pompowy,
 • wydajności pomp wody chłodzącej,
 • nadciśnienia na ssaniu i tłoczeniu pomp,
 • obrotów oraz poborów mocy elektrycznej przez silniki pomp wody chłodzącej,
 • nadciśnienia w kanałach wodorozdziału.

Badania natężenia przepływu metodą izotopową

W zależności od celu badań są ustalane szczegółowe zakresy badań i warunki pracy urządzeń w czasie pomiarów.

Celem badań najczęściej są:

 • pomiary natężenia przepływu strumieni wody doprowadzanych przez układy pompowe z chłodni, zbiornika wodnego lub rzeki do skraplaczy turbozespołów,
 • pomiary natężenia przepływu strumieni wody w różnych warunkach, w których nie można zastosować tradycyjnych metod pomiarowych, np. za pomocą zwężek pomiarowych lub rurek spiętrzających.

Pomiary przepływu strumieni wody metodą izotopową polegają na ciągłym dawkowaniu roztworu znacznika izotopowego do rurociągu i jednoczesnym pobieraniu próbek wody z rozcieńczonym znacznikiem w miejscu, w którym następuje jego całkowite wymieszanie.

Testy odbiorowe dla PSE OPERATOR SA

Badania odbiorowe wymagane przed przekazaniem bloku do eksploatacji wykonywane są dla PSE OPERATOR S.A. w energetyce zawodowej i w energetyce przemysłowej. Badania wykonywane są najczęściej w oparciu o wskazania aparatury ruchowej zainstalowanej na badanych obiektach.

Audyt efektywności energetycznej

Pobierz kartę usługi

Audyt energetyczny jest dobrą praktyką inżynierską, której efekty przekładają się na poprawę działań inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych oraz stanowią bazę dla działań służących poprawie wskaźników techniczno-ekonomicznych funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Skuteczna poprawa efektywności wytwarzania, przesyłu czy użytkowania energii wymaga wiedzy i świadomości potencjału działań proefektywnościowych w danym przedsiębiorstwie. Audyt energetyczny to narzędzie diagnostyczne, służące skutecznej identyfikacji tego potencjału.
Audytem może zostać objęty zarówno główny proces technologiczny lub produkcyjny, jak i procesy pomocnicze oraz poszczególne urządzenia wchodzące w skład ciągu technologicznego. Określenie planu działań dla obniżenia energochłonności procesów technologicznych w danym przedsiębiorstwie, można zdobyć dzięki kompleksowo zrealizowanemu audytowi energetycznemu, obejmującemu swoim zasięgiem wszystkie działania na drodze przepływu energii w danym przedsiębiorstwie.
Audyt o pełnym zakresie stanowi kompleksowe spojrzenie na urządzenie, instalację czy też linię technologiczną, zawierające określenie stanu technicznego urządzenia / instalacji / linii technologicznej w chwili obecnej (na podstawie wskaźników charakterystycznych dla danego urządzenia / instalacji / linii technologicznej, określających efektywność pracy).
Służy on określeniu powodów potencjalnego pogorszenia się wspomnianych wskaźników, wskazuje sposoby poprawy efektywności pracy badanego urządzenia / instalacji / linii technologicznej oraz określa spodziewane koszty proponowanego przedsięwzięcia.

Audyt składa się z szeregu czynności, mających na celu:

 • identyfikację źródeł generujących straty energii, egzergii i czynnika w obiegu
 • określenie rzeczywistego poziomu odniesienia w stosunku do aktualnych rozwiązań technicznych w tej dziedzinie
 • przedstawienie propozycji przedsięwzięć dla minimalizacji zidentyfikowanych strat
 • wykonanie uproszczonej analizy dla określenia prostego czasu zwrotu zaproponowanych przedsięwzięć proefektywnościowych.

W jego zakres wchodzą następujące zadania:

 • wykonanie inwentaryzacji urządzeń/procesów
 • opracowanie programu audytu, zawierającego m.in. ramowy harmonogram działań na okres pomiarów obiektowych i jego zatwierdzenie przez klienta
 • wykonanie pomiarów obiektowych - badania zaplanowane w programie audytu oraz pomiary uzupełniające, wynikłe w trakcie prowadzonych prac
 • opracowanie wyników pomiarów i analiz w postaci raportu
 • wdrożenie i monitoring rozwiązań spełniających kryterium opłacalności procesów technologicznych

Szacunkowy okres prowadzenia audytu jest uzależniony od wielu czynników i ramowo zawierać się może w przedziale od kilku dni do kilku tygodni - w zależności od wielkości zakładu. W przypadku przedsiębiorstwa posiadającego wiele oddziałów lub zakładów okres ten ulega zwielokrotnieniu. W trakcie realizacji prac związanych z audytem energetycznym elementem niezbędnym jest współpraca pomiędzy kompetentnymi służbami zleceniodawcy a zespołem audytorskim.

Określenie rzeczywistego poziomu strat na obiekcie jest najczęściej zagadnieniem złożonym, wymagającym użycia specjalistycznej aparatury pomiarowej oraz zaawansowanych metod pomiarowych. Kompetencje firmy audytorskiej w tym zakresie są sprawą bardzo ważną, ponieważ audyt energetyczny ma być działaniem niskonakładowym wspomagającym proces poprawy efektywności energetycznej i tym samym wskaźników techniczno-ekonomicznych funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Działania wchodzące w zakres audytu zewnętrznego wymagają zatem dużego doświadczenia, specjalistycznej aparatury i metod pomiarowych.

Wszystkie te kryteria spełnia ENERGOPOMIAR. Posiadamy specjalistyczny sprzęt pomiarowy, sprawdzoną metodykę działania oraz doświadczony zespół, który wykonywał prace dla energetyki zawodowej, przemysłowej, sieci dystrybucyjnych i przemysłu.

TKE - wdrożenia kompleksowych systemów bilansowania i nadzoru eksploatacji

 • System bilansowania i nadzoru eksploatacji z wykorzystaniem metodyki techniczno–ekonomicznej kontroli eksploatacji TKE® dla elektrowni lub elektrociepłowni konwencjonalnych.
 • System bilansowania i nadzoru eksploatacji dla układów parowo-gazowych.
 • System techniczno-ekonomicznej kontroli i oceny efektywności remontów.
 • System symulacji wskaźników techniczno-ekonomicznych – uwzględnienie wpływu zmian wybranych parametrów na wskaźniki i koszty zmienne.
 • System planowania pracy elektrowni i elektrociepłowni – moduły symulacyjne i testowe.
 • System kontroli potrzeb własnych.
 • System bilansowania dla zakładów przemysłowych.
System dostarcza informacji o wielkości, miejscach i przyczynach występowania strat energetycznych pomocnych dla ograniczenia strat i optymalizacji pracy bloków poprzez:
 • systematyczną kontrolę i ocenę stanu technicznego urządzeń energetycznych,
 • poprawność prowadzenia ruchu,
 • planowanie pracy stosownie do obecnej i przewidywanej sytuacji,
 • właściwe zarządzanie produkcją, poprawność prowadzenia ruchu, podejmowanie decyzji odnośnie prowadzenia optymalnej gospodarki remontowej i przedsięwzięć racjonalizacyjnych.
    Docelowo system umożliwia optymalizację pracy bloków, pomoc w zarządzaniu produkcją i planowaniu pracy.

    Systemy są narzędziem ułatwiającym tworzenie zintegrowanego, nowoczesnego systemu zarządzania procesami wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

    Możliwe jest rozszerzanie zakresu systemu oraz jego aktualizacja w związku z wprowadzaną modernizacją urządzeń i systemów komputerowych przy zachowaniu porównywalności wyników obliczeń. Systemy dedykowane są dla poszczególnych obiektów, z dostosowaniem do ich specyficznych uwarunkowań, z uwzględnieniem istniejącej platformy informatycznej.

    Sposób zbierania danych do obliczeń dostosowuje się do istniejącego lub projektowanego systemu rejestracji i wyposażenia w aparaturę kontrolno-pomiarową. Obliczenia systemu wykonywane są dla poszczególnych urządzeń, grup urządzeń oraz łącznie dla całego obiektu.


    Na opracowanie i realizację systemu składają się m.in.:

   • Opracowanie algorytmów zbierania i weryfikacji danych oraz algorytmów obliczeniowych.
   • Oprogramowanie systemu z wykorzystaniem technologii internetowych, opracowanie baz danych.
   • Nadzór autorski i pomoc przy wdrażaniu systemu do eksploatacji.

  Usługa realizowana jest przez zespół Działu Turbinowego oraz Dział Analiz Gospodarki Energetycznej


  System Optymalizacji Pracy Elektrociepłowni i Sieci Cieplnych

  SOPES (System Optymalizacji Pracy Elektrociepłowni i Sieci Cieplnych) to zaawansowane narzędzie informatyczne wspierające prognozowanie zapotrzebowania na ciepło w układzie ciepłowniczym oraz ekonomiczny rozdział obciążeń jednostek wytwórczych dla zadanej funkcji celu.

  Celem SOPES jest optymalizacja produkcji cieplnej i elektrycznej w jednostkach wytwórczych zasilających system ciepłowniczy, bazująca na prognozowanej wielkości produkcji ciepła dla tego systemu.

   Systemy ENERGOPOMIARU pozwalają na:
  • monitorowanie temperatury zewnętrznej i określanie bieżącego zapotrzebowania na ciepło w ramach systemu ciepłowniczego,
  • obliczanie nowej, żądanej przez odbiorców temperatury wody sieciowej na zasilaniu,
  • bieżącą kontrolę zasobów produkcyjnych w kontekście wykonania planu przy uwzględnieniu dopuszczalnych przegrzewów sieci cieplnej,
  • ekonomiczny rozdział obciążeń cieplnych ujmujący jednostki wytwórcze pracujące w ramach systemu ciepłowniczego w kontekście osiągnięcia określonego celu, np. maksymalizacji produkcji energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji lub minimalizacji kosztów produkcji ciepła,
  • monitoring strat ciepła i start hydraulicznych wraz z analizą pracy źródeł na zmienne obszary,
  • zasilania w ramach bardziej rozbudowanych systemów ciepłowniczych,
  • dostarczanie bieżącej informacji nt. kosztów wytwarzania i przesyłu w rozbiciu na zużycie,
  • » paliw, straty przesyłu, koszty emisji CO2 itd.
   Funkcjonalności systemu SOPES:
  • walidacja pomiarów umożliwiająca obsłudze łatwą kontrolę prawidłowości danych pozyskiwanych przez system,
  • wyznaczanie i kontrola wskaźników w warunkach podstawowych i warunkach odmiennych od podstawowych
  • określanie odchyleń wskaźników i kosztów z tym związanych,
  • konfiguracja raportów według potrzeb użytkownika,
  • prezentacja danych w różnych horyzontach czasowych (tydzień, miesiąc, rok),
  • szerokie możliwości prezentacji wyników za pomocą raportów, tabel, wykresów, map synoptycznych itd.,
  • dostęp online z dowolnego urządzenia (komputer, tablet, smartfon) – z wykorzystaniem przeglądarki internetowej,
  • zapewnione bezpieczeństwo danych – dostęp po uwierzytelnieniu przez szyfrowane łącza internetowe spełniające,
  • kryteria dostępu do informacji niejawnej,
  • intuicyjny interfejs.

  SOPES to system otwarty, który może zostać rozszerzony o moduły zawierające obliczenia wykorzystujące autorską Metodę TKE ® (Technicznej Kontroli Eksploatacji), służące do rozliczania zużytego paliwa przez elektrociepłownię i poszczególne bloki (kotły w układach kolektorowych) oraz identyfikacji czynników wpływających na sprawność wytwarzania danej jednostki.

  Poprawa sprawności procesów wytwarzania i przesyłu ciepła

   

   Analizy, badania i pomiary służące poprawie sprawności procesów wytwarzania i przesyłu ciepła obejmują:
  • analizę rynku ciepłowniczego obejmującą badanie wpływu czynników wewnętrznych i zewnętrznych,
  • pomiary cieplno-przepływowe w obszarze bloków i kotłów ciepłowniczych, a także układów pompowych i sieci ciepłowniczych,
  • analizy pracy źródeł (bloków i kotłów ciepłowniczych) oraz układów pompowych i sieci ciepłowniczych,
  • analizy strat ciepła i strat hydraulicznych
  • analizy możliwości poprawy sprawności wytwarzania ciepła oraz kierunków modernizacji i inwestycji,
  • zbiorczą analizę kierunków modernizacji,
  • analizy ekonomiczne poszczególnych wariantów technicznych,
  • analizy ekonomiczne uzasadnionych technicznie wariantów modernizacji i inwestycji,
  • rekomendacje optymalnego z punktu widzenia całego systemu ciepłowniczego wariantu techniczno-ekonomicznego.
   Wykonywane prace są zgodne z metodyką w zakresie poprawy efektywności energetycznej wyrażoną:
  • wymaganiami Prawa energetycznego i Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych,
  • Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej,
  • Programem Priorytetowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. Efektywne Wykorzystanie Energii,
  • normą PN-EN ISO 50001.