Strona startowa Oferta usług Zakład Ochrony Środowiska Dział Pomiarów Emisji i Urządzeń Ochrony Powietrza

Dział Pomiarów Emisji i Urządzeń Ochrony Powietrza

Kontakt


Dział Pomiarów Emisji i Urządzeń Ochrony Powietrza
P. o. kierownika: Grzegorz Werner
tel. 32 237 65 21
fax 32 237 65 01
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

OP

Dział Pomiarów Emisji i Urządzeń Ochrony Powietrza Dział świadczy usługi pomiarowo - badawcze i doradcze dla klientów sektora energetyki zawodowej i przemysłowej, ciepłownictwa, przemysłu rafineryjnego, chemicznego, papierniczego i spożywczego, a także spalarni odpadów, cementowi i innych przedsiębiorstw przemysłowych.

Laboratorium badawcze Zakładu Ochrony Środowiska posiada akredytację
PCA nr AB 550 zgodną z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Pomiary realizujemy w akredytowanym laboratorium badawczym do ciągłych pomiarów emisji zanieczyszczeń powietrza wyposażonym w najnowszej generacji analizatory spalin, wykorzystujące  referencyjne metody pomiarowe. Dysponujemy czterema mobilnymi laboratoriami, wyposażonymi w urządzenia umożliwiające jednoczesny pomiar w kilku punktach pomiarowych. Posiadane  wyposażenie oraz zabudowa aparatury i oprzyrządowania pozwalają na wykonywanie pomiarów niezależnie od sytuacji i warunków klimatycznych.

ENERGOPOMIAR dysponuje unikalnym na polskim rynku analizatorem do ciągłego pomiaru zawartości rtęci w emitowanych gazach.

Pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych


W ramach pomiarów okresowych emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych oferujemy:

 • pomiary stężeń gazów SO2, NO, NO2,N2O, NOx (suma NO i NO2), CO, CO2, H2O, NH3 i O2 w spalinach
 • pomiary stężeń pyłów
 • pomiary strumienia spalin
 • pomiary innych emitowanych zanieczyszczeń (HF, HCl, SO3, H2S, metale ciężkie, zanieczyszczenia organiczne)
 • pobór próbek i oznaczenia TOC
 • pobór próbek i oznaczenie zawartości rtęci w fazie stałej i gazowej
 • pomiary gwarancyjne emisji z kotłów pyłowych, wodnych, fluidalnych oraz turbin gazowych
 • pomiary porównawcze emisji w odniesieniu do stacjonarnych systemów monitoringu zainstalowanych na obiekcie
 • pomiary weryfikujące wskazania stacjonarnej aparatury pomiarowej zainstalowanej na instalacjach odsiarczania spalin i kotłach fluidalnych
 • pomiary emisji pyłowo-gazowych w trakcie uruchamiania i odstawiania kotłów
 • pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych dla potrzeb opracowania rocznego raportu transferu i uwalniania zanieczyszczeń

Pomiary pozwalają na określenie:

 • składu spalin emitowanych z kotłów energetycznych i przemysłowych
 • wielkości emisji składników gazowych spalin
 • emisji pyłów w spalinach
 • skuteczności odsiarczania, odazotowania i odpylania spalin
 • wielkości emisji uruchomieniową i odstawieniową z kotłów

Korzyści z usługi

 • Nasze opracowania oceniają skuteczność urządzeń mających na celu maksymalne ograniczenie emisji pyłowo-gazowych z kotłów energetycznych oraz stanowią podstawę do oceny obiektu pod względem przestrzegania dopuszczalnych wskaźników emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.
 • Wykonywane przez na pomiary pozwalają na kontrolę poziomu emisji zanieczyszczeń oraz rozliczanie opłat za korzystanie ze środowiska.
 • Opracowanie danych do rocznego raportowania transferu i uwalniania zanieczyszczeń do powietrza.
 • Pomiary i badania pozwalają na ocenę parametrów gwarancyjnych kontraktów na dostawy instalacji odsiarczania spalin, kotłów fluidalnych, urządzeń odpylających oraz innych zainstalowanych dla ochrony powietrza.
 • Określenie poziomu emisji zanieczyszczeń w stanach nieustalonych (uruchomienia i odstawienia kotłów).


Aparatura pomiarowa i mobilne laboratoria

Pomiary realizujemy w akredytowanym laboratorium badawczym do ciągłych pomiarów emisji zanieczyszczeń powietrza wyposażonym w najnowszej generacji analizatory spalin, wykorzystujące referencyjne metody pomiarowe. Dysponujemy czterema mobilnymi laboratoriami, wyposażonymi w urządzenia umożliwiające jednoczesny pomiar w kilku punktach pomiarowych. Posiadane wyposażenie oraz zabudowa aparatury i oprzyrządowania pozwalają na wykonywanie pomiarów niezależnie od sytuacji i warunków klimatycznych.

Pomiary równoległe stacjonarnych systemów ciągłego pomiaru emisji zanieczyszczeń

Instalowanie stacjonarnych systemów ciągłego pomiaru emisji zanieczyszczeń obliguje do przeprowadzania pomiarów równoległych w celu sprawdzenia poprawności wskazań. Jest to wymóg obowiązujących przepisów prawnych. Wykonujemy:

 • kompleksową ocenę zastosowanego systemu
 • kalibrację i sprawdzanie pyłomierzy
 • wyznaczanie charakterystyk pyłomierzy
 • sprawdzanie i wzorcowanie prędkościomierzy
 • pomiary równoległe (porównawcze, kontrolne) stężeń składników gazowych spalin SO2, NO, NO2, N2O, NOx (suma NO i NO2), CO, CO2, HCl, HF, TOC, H2O i O2
 • kalibracje analizatorów zanieczyszczeń gazowych
 • wstępne pomiary umożliwiające właściwy dobór systemu i miejsce jego zabudowy
 • doradztwo techniczne dotyczące lokalizacji i sposobu montażu aparatury na obiekcie
 • kompleksową ocenę systemów wg procedur QAL2 i AST

Korzyści z usługi

Nasze usługi pozwalają na dokonanie kompleksowej oceny systemu ciągłego pomiaru emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych.
Wyniki badań i pomiarów pozwalają na weryfikację pracy systemów, co pozwala inwestorowi na otrzymanie od dostawcy dobrze funkcjonujący system pomiarowy.
Pomiary i badania są jednym z elementów procedury odbiorczej systemu monitoringu niezbędnym do sporządzenia wniosku o dopuszczenie systemu do eksploatacji.
Dobrze funkcjonujący system monitoringu emisji pozwala na prawidłową kontrolę poziomu emisji oraz na naliczanie opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska.

Aparatura pomiarowa i mobilne laboratoria

Pomiary realizujemy w akredytowanym laboratorium badawczym do ciągłych pomiarów emisji zanieczyszczeń powietrza wyposażonym w najnowszej generacji analizatory spalin, wykorzystujące referencyjne metody pomiarowe. Dysponujemy czterema mobilnymi laboratoriami, wyposażonymi w urządzenia umożliwiające jednoczesny pomiar w kilku punktach pomiarowych. Posiadane wyposażenie oraz zabudowa aparatury i oprzyrządowania pozwalają na wykonywanie pomiarów niezależnie od sytuacji i warunków klimatycznych.

Nasze mobilne laboratoria pomiarowe należą do najnowocześniejszych w Europie.

Pomiary skuteczności odpylania elektrofiltrów i innych urządzeń odpylających


Emisja pyłu do atmosfery ma istotny wpływ na stan naszego środowiska naturalnego. Ilości emitowanego pyłu są uzależnione od skuteczności działania urządzeń odpylających.
Mając na uwadze przestrzeganie dopuszczalnego poziomu emisji pyłu do atmosfery, oferujemy następujące usługi:

 • pomiary gwarancyjne i eksploatacyjne skuteczności odpylania elektrofiltrów
 • optymalizację pracy elektrofiltrów
 • pomiary gwarancyjne i eksploatacyjne filtrów workowych, cyklonów, baterii cyklonów i multicyklonów
 • pomiary gwarancyjne i eksploatacyjne odpylaczy innych typów

Pomiary pozwalają na:

 • określenie sprawności elektrofiltrów, cyklonów, multicyklonów lub odpylaczy innych typów
 • określenie ilości emitowanego pyłu do atmosfery
 • wyznaczenie optymalnego czasu pracy strzepywaczy elektrod zbiorczych i elektrod ulotowych
 • ocenę wpływu oszczędnościowego zasilania elektrofiltrów na ich sprawność
 • zastosowanie strzepywania akustycznego i jego wpływ na sprawność odpylania i wielkości emisji pyłu
 • określenie wpływu kondycjonowania spalin na sprawność elektrofiltrów
 • określenie skuteczności przedziałowej odpylaczy w oparciu o przeprowadzone analizy granulometryczne pyłów


Korzyści z usługi

 • Nasze opracowania oceniają skuteczność pracy elektrofiltrów, cyklonów i innych urządzeń odpylających oraz stanowią podstawę do projektowania i modernizacji tych urządzeń.
 • Pomiary urządzeń odpylających pozwalają ocenić poziom emisji pyłowej oraz wielkość opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
 • Pomiary i badania gwarancyjne urządzeń pozwalają na weryfikację ich pracy tak, że w efekcie inwestor otrzymuje od dostawcy dobrze funkcjonujące urządzenie.
 • Minimalizacja kosztów zużycia energii elektrycznej i sprężonego powietrza.
 • Optymalizacja kosztów eksploatacji elektrofiltrów.


Aparatura pomiarowa

Pomiary realizujemy zestawami pyłomierzy grawimetrycznych własnej konstrukcji PGZ-2-100 i PGZ-0,02-2 wykonane zgodnie z normą PN-Z-04030-7:1994.

Odsiarczanie spalin kotłowych – pomiary, badania, doradztwo

Energopomiar posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie instalacji odsiarczania spalin (IOS) dla różnego rodzaju kotłów energetycznych, w tym kotłów fluidalnych.
Nasze usługi to m.in.:

 • ocena niezbędnego stopnia odsiarczania i wybór technologii optymalnej dla konkretnego obiektu
 • opiniowanie projektów procesowych i technicznych instalacji odsiarczania spalin
 • doradztwo techniczne:
  • na etapie sporządzania kontraktu na dostawy instalacji
  • w zakresie lokalizacji wraz z zabudową króćców pomiarowych
  • w zakresie doboru, lokalizacji, poprawnością wskazań analizatorów gazowych na kanałach spalin nieoczyszczonych i oczyszczonych
 • pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (usługa prowadzona przez Biuro Doradztwa i Nadzoru Inwestycyjnego Energopomiaru)
 • ocena poprawności działania IOS oraz poszczególnych urządzeń technologicznych
 • rozruch instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą, suchą i półsuchą
 • pomiary gwarancyjne instalacji odsiarczania spalin wraz z pomiarami środowiskowymi
 • testowanie sorbentów wapiennych dla mokrych technologii odsiarczania spalin
 • określanie najkorzystniejszych sposobów zagospodarowania produktów odsiarczania
 • optymalizacja procesów pracujących IOS oraz kotłów fluidalnych

Nasza oferta obejmuje również prace pomiarowo-badawcze i doradcze dotyczące obniżenia emisji NOx i instalacji odazotowania spalin.

Odazotowanie spalin – pomiary, badania, doradztwo

 • Doradztwo przy wyborze metody odazotowania dla danego obiektu
 • Analizy ekologiczne i ekonomiczne budowy instalacji odazotowania spalin
 • Opracowanie koncepcji odazotowania spalin w zakresie metod niekatalitycznych i katalitycznych
 • Doradztwo przy pozyskiwaniu dofinansowania na budowę instalacji odazotowania spalin z funduszy europejskich oraz określaniu i rozliczaniu efektu ekologicznego – usługa realizowana w Dziale Utylizacji Odpadów
 • Przygotowanie specyfikacji technicznych do wyboru wykonawców instalacji odazotowania (SIWZ)
 • Inżynier Kontraktu w trakcie budowy lub modernizacji instalacji odazotowania (w tym pełnienie nadzoru inwestorskiego) – usługa prowadzona przez Biuro Doradztwa i Nadzoru Inwestycyjnego
 • Kompleksowe pomiary podczas rozruchu, pomiary odbiorowe, eksploatacyjne, optymalizacyjne i gwarancyjne
 • Pomiary parametrów spalin dla założeń projektowych instalacji DENOX
 • Pomiary okresowe i ciągłe zawartości amoniaku w spalinach i popiołach lotnych z metod niekatalitycznych i katalitycznych odazotowania spalin

Pomiary i modernizacje układów transportu sorbentów i produktów procesów spalania i odsiarczania

Układy odpopielania, odżużlania oraz transportu sorbentów są istotnym elementem elektrowni i elektrociepłowni.

Nasze usługi:

 • dobór układów odpopielania i odżużlania
 • ocena możliwości modernizacji starych układów odpopielania - zarówno mokrego, jak i suchego
 • ocena możliwości wymiany urządzeń starego typu na nowe
 • pomiary instalacji oraz urządzeń do odżużlania, odpopielania oraz transportu sorbentów takich jak: pompy zbiornikowe, pompy bagrowe, rynny aeracyjne, aparaty wydmuchowe, mieszalniki popiołu z wodą, podajniki celkowe i ślimakowe.
 • pomiary urządzeń do hydraulicznego transportu popiołu i żużla
 • ocena poprawności działania urządzeń załadowczych popiołu na środki transportu kołowego oraz pomiary parametrów załadunku i rozładunku wagonów specjalnych do przewozu suchego popiołu
 • pomiary układów powietrznych niskiego i wysokiego ciśnienia
 • pomiary zanieczyszczeń sprężonego powietrza
 • ocena technologiczna parametrów urządzeń i ich stan techniczny

Korzyści z usług

Nasze pomiary i opracowania umożliwiają rzetelną ocenę stanu technicznego urządzeń. Pozwalają na prowadzenie eksploatacji urządzeń w sposób zapewniający ich maksymalną żywotność i niezawodność ruchową.
Właściwy dobór nowych układów i modernizacja starych pozwala na:

 • zastosowanie najlepszej metody transportu dla danych warunków
 • minimalizację kosztów budowy lub modernizacji
 • minimalizację zużycia energii
 • minimalizację częstotliwości przeglądów okresowych

Pomiary hałasu

W ramach usługi wykonujemy:

 • okresowe pomiary hałasu emitowanego do środowiska
 • pomiary hałasu w środowisku zewnętrznym w ramach badań gwarancyjnych, odbiorowych i in.
 • pomiary pozostałych parametrów akustycznych w środowisku zewnętrznym, w tym określanie tonalnej uciążliwości hałasu
 • obliczenia wielkości emisji hałasu do środowiska zarówno z istniejących, jak i projektowanych obiektów
 • pomiary parametrów akustycznych maszyn i urządzeń
 • ocenę skuteczności zastosowanych lub projektowanych wyciszeń źródeł hałasu
 • ocenę możliwości ograniczenia emisji hałasu do środowiska
 • opracowywanie koncepcji ograniczenia emisji hałasu do środowiska
 • pomiary hałasu w środowisku pracy oraz w miejscach stałego pobytu ludzi
 • doradztwo i opiniowanie

Specjaliści Działu Pomiarów Emisji i Urządzeń Ochrony Powietrza posiadają bogatą wiedzę na temat parametrów akustycznych różnego rodzaju źródeł hałasu oraz doświadczenie w rozwiązywaniu nietypowych problemów powstających przy realizacji nowych inwestycji. Pozwala to na prognozowanie wielkości emisji hałasu dla projektowanych inwestycji w sposób precyzyjny i obejmujący kompleksowo zagadnienia akustyczne. W chwili, gdy w wielu zakładach projektuje się nowe inwestycje lub wdraża nowe rozwiązania, konieczne jest nie tylko wykonanie odpowiednich prognoz, ale również zapewnienie bezpiecznych z punktu widzenia ochrony środowiska warunków kontraktowych. Doświadczenia zebrane przez nas przy pracach nad zapisami gwarancyjnymi, pozwalają nam przewidzieć i wyeliminować już na tym etapie inwestycji zagrożenia i problemy związane z wielkością emisji hałasu podczas późniejszej jej eksploatacji.

Korzyści z usługi

 • Wykonywane przez nas pomiary hałasu pozwalają wypełnić wymagania ustawy Prawo Ochrony Środowiska, zgodnie z którą każdy zakład posiadający pozwolenie zintegrowane zobowiązany jest do wykonania takich pomiarów raz na dwa lata.
 • W przypadku nowych instalacji pomiary stanowią niezbędny element oceny dotrzymania warunków kontraktowych.
 • Obliczenia wielkości emisji hałasu do środowiska dla istniejących zakładów stanowią podstawę do określenia akustycznego oddziaływania zakładu dla różnych jego wariantów pracy, a także pozwalają wskazać dominujące źródła hałasu oraz określić możliwości ograniczenia emisji hałasu z terenu zakładu.

Obliczenia wykonujemy przy pomocy programów komputerowych SoundPlan oraz HPZ spełniających wszystkie wymagania normowe dla metod obliczeniowych i oferujących szeroki wachlarz możliwości wykonywania obliczeń i późniejszej ich prezentacji.

Badania bilansowe i pomiary emisji rtęci

Badania bilansowe rtęci wykonywane przez ENERGOPOMIAR obejmują:

 • Badanie zmienności różnego rodzaju węgli na zawartość rtęci – kompleksowe badania węgla brunatnego i kamiennego, biomas i innych paliw oraz sorbentów.
 • Określenie skuteczności wychwytywania rtęci przez:
  • stałe produkty spalania paliw dla tradycyjnych pyłowych kotłów opalanych węglami brunatnymi i kamiennymi, w tym określenie zawartości rtęci w popiołach lotnych z poszczególnych stref elektrofiltrów i zawartości rtęci w żużlach;
  • stałe produkty spalania paliwa dla kotłów fluidalnych opalanych węglem brunatnym, w tym określenie zawartości rtęci w popiołach lotnych z poszczególnych stref elektrofiltrów i zawartości rtęci w popiele dennym;
  • instalacje odsiarczania spalin, w tym określenie zawartości rtęci w produktach odsiarczania oraz produktach poreakcyjnych.

W celu sprawdzenia zmienności rtęci wykonujemy analizy fizykochemiczne różnych rodzajów paliw oraz innych materiałów. Na podstawie wyników analiz fizykochemicznych oraz po przeprowadzeniu analizy statystycznej opartej na modelu rozkładu gęstości prawdopodobieństwa Gaussa określamy średnie zawartości pierwiastka Hg w badanych paliwach i materiałach.

W trakcie badań bilansowych rtęci określamy podstawowe parametry pracy kotłów, takie jak: produkcja energii elektrycznej, zużycie paliwa, sprawności, udziały węgla i biomasy w spalanych paliwach. Jednocześnie określamy podstawowe parametry pracy instalacji odsiarczania spalin: zużycie zawiesiny sorpcyjnej, zużycie wody procesowej, ilość ścieków, stechiometryczne ilości gipsu i zużycia zawiesiny sorpcyjnej przez IOS.

W trakcie badań bilansowych rtęci wykonujemy pomiary zawartości tlenu w spalinach, a także pomiary strumienia objętości i zapylenia spalin. Dysponujemy unikalnym na polskim rynku analizatorem do ciągłego pomiaru zawartości rtęci w emitowanych gazach.