Strona startowa Oferta usług Zakład Ochrony Środowiska Dział Monitoringu i Doradztwa Środowiskowego

Dział Monitoringu i Doradztwa Środowiskowego

Kontakt


Dział Monitoringu i Doradztwa Środowiskowego
Kierownik: Dariusz Janigacz
tel. 32 237 65 43
fax 32 237 65 01
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

OM

Dział Dział Monitoringu i Doradztwa Środowiskowego wykonuje prace terenowe i laboratoryjne zgodnie z obowiązującymi przepisami i metodykami określonymi w rozporządzeniach oraz normach polskich i branżowych.
Dział dysponuje specjalistyczną aparaturą oraz samochodami terenowymi, wyposażonymi w zestawy agregatów prądotwórczych, pompy głębinowe i przenośne analizatory gazów.

Zakres działalności Dział Monitoringu i Doradztwa Środowiskowego objęty jest akredytacją PCA nr AB 550 według normy PN-EN ISO/IEC17025.
Analizy fizykochemiczne próbek odpadów, wód i ścieków wykonywane są w Centralnym Laboratorium Energopomiaru, również akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji (akredytacja PCA nr AB 550).

Monitoring środowiska w rejonie obiektów przemysłowych i składowisk odpadów
(w tym badania odpadów)


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. nr 220, poz. 1858) oraz decyzji administracyjnych, Dział Monitoringu i Doradztwa Środowiskowego wykonuje kompleksowy monitoring składowisk odpadów w fazie przedeksploatacyjnej, eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej. Dla obiektów przemysłowych realizujemy monitoring w oparciu o obowiązki nałożone przez właściwe urzędy na urządzenia i instalacje przemysłowe (realizacja decyzji administracyjnych).

W ramach MONITORINGU ŚRODOWISKA wykonujemy:

badania i pomiary jakości środowiska wodnego, w tym:

 • pomiary zwierciadła wód podziemnych
 • pomiary wielkości przepływu wód powierzchniowych i objętości odcieków
 • opróbowanie punktów monitoringowych, w tym ocena stanu technicznego i pompowanie oczyszczające piezometrów
 • analizy parametrów wskaźnikowych próbek wód podziemnych, powierzchniowych i ścieków (w tym odcieków)
 • interpretację wyników badań w oparciu o szczegółową analizę warunków geologicznych, hydrogeologicznych, meteorologicznych oraz obowiązujące przepisy prawne i indywidualne decyzje administracyjne

Badanie wód i odcieków w zakresie monitoringu składowisk odpadów obejmuje: obligatoryjne parametry wskaźnikowe (zgodnie z w/w rozporządzeniem): odczyn pH, przewodność elektrolityczna właściwa PEW, ogólny węgiel organiczny OWO, zawartość poszczególnych metali ciężkich: miedź Cu, cynk Zn, ołów Pb, kadm Cd, chrom Cr +6, rtęć Hg, suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA oraz dodatkowe parametry wskaźnikowe ustalane na podstawie indywidualnych decyzji administracyjnych.

 • ciągłe lub okresowe pomiary zapylenia powietrza, obejmujące pomiary opadu pyłu i stężenia pyłu zawieszonego, w tym:
  • miesięczny i roczny poziom opadu pyłu
  • średniodobowe i roczne stężenia pyłu zawieszonego PM-10
  • zawartość pierwiastków śladowych w opadzie pyłu i pyle zawieszonym
  • zawartość związków pełniących rolę indykatorów, pozwalających na identyfikację źródła zanieczyszczenia powietrza
  • interpretację wyników pomiarów w korelacji z lokalnymi warunkami
  • meteorologicznymi i obowiązującymi przepisami prawnymi
 • badania gazu składowiskowego, obejmujące określenie składu i emisji w zakresie: metanu CH4, siarkowodoru H2S, dwutlenku węgla CO2, tlenu O2
 • kompleksowe obserwacje i pomiary środowiska leśnego w zakresie niezbędnym dla oceny stanu i zanieczyszczenia lasów znajdujących się pod wpływem imisji przemysłowych
 • badania zanieczyszczeń środowiska gruntowego, w tym:
  • wykonywanie odwiertów oraz pobór próbek gleb i ziemi na różnych głębokościach
  • analizy parametrów wskaźnikowych próbek gleb i ziemi
  • interpretację wyników badań w oparciu o szczegółową analizę warunków gruntowo-wodnych oraz obowiązujące przepisy prawne

W ramach MONITORINGU SKŁADOWISK wykonujemy:

 • ocenę warunków składowania oraz własności odpadów przeznaczonych do składowania w aspekcie:
  • możliwości dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach odpadów danego typu (zgodnie rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu - Dz. U. nr 186, poz. 1553, z późn. zm.)
  • uciążliwości dla środowiska i możliwości gospodarczego wykorzystania m.in. w budownictwie, górnictwie, do makroniwelacji terenu
  • konieczności udostępnienia nowych powierzchni do składowania odpadów, bez potrzeby budowy nowych składowisk
 • kontrolę struktury i składu masy odpadów
 • kontrolę osiadania powierzchni składowisk

Doradzamy jak kontrolować pojemność i pracę składowisk odpadów w warunkach wybierania i ponownego zapełniania poszczególnych kwater.


KORZYŚCI Z USŁUGI:

Raporty, sprawozdania, opinie i ekspertyzy stanowią podstawę do:

 • oceny warunków eksploatacji obiektów
 • oceny stanu środowiska w otoczeniu obiektów przemysłowych oraz składowisk odpadów
 • określenia wielkości i zasięgu oddziaływania obiektów na środowisko
 • oceny skuteczności rozwiązań technicznych stosowanych w celu maksymalnego ograniczenia oddziaływania obiektów na środowisko
 • projektowania obiektów przemysłowych i składowisk odpadów
 • dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach odpadów danego typu w oparciu o sporządzone „charakterystyki podstawowe” i „testy zgodności”
 • udostępnienia nowych powierzchni do składowania odpadów, bez potrzeby budowy nowych składowisk
 • uzyskania pozwoleń zintegrowanych i sektorowych na wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska

Badania i pomiary wykonywane są w celu sprawdzenia zgodności sposobów eksploatacji obiektów przemysłowych z warunkami określonymi w decyzjach administracyjnych

Przygotowanie obiektów przemysłowych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska nakłada obowiązek uzyskania pozwoleń zintegrowanych i ich aktualizacji dla nowych i istniejących instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych, albo środowiska jako całości.
Dział Monitoringu i Doradztwa Środowiskowego oferuje usługi w zakresie kompleksowego przygotowania obiektów do uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Działania prowadzące do uzyskania pozwolenia zintegrowanego obejmują następujące etapy:

 • opracowanie raportu z przeglądu środowiskowego poprzedzającego opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego,
 • opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego składającego się z części formalnej, informacyjno – opisowej oraz operacyjnej wraz z identyfikacją wymagań BAT.

Opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego jest podstawą uzyskania tego pozwolenia w formie decyzji, niezbędnego dla prowadzenia działalności określonej prawem grupy instalacji.

„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. w oparciu szeroki zakres swojej działalności oferuje również realizację badań i pomiarów niezbędnych do przygotowania wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego. Są to między innymi:

 • pomiary emisji do powietrza substancji zanieczyszczających pochodzących ze źródeł głównych i pomocniczych
 • opracowanie mapy akustycznej dla obiektu na podstawie pomiarów poziomu hałasu
 • pomiary pól elektromagnetycznych
 • badania jakości gleb w rejonie obiektu
 • opracowanie programu gospodarki odpadami