Strona startowa

Dział Utylizacji Odpadów

Kontakt


Dział Utylizacji Odpadów
Kierownik: Sonia Jarema - Suchorowska
tel. 32 237 65 11
fax 32 237 65 01
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

OU

Dział Utylizacji Odpadów świadczy następujące usługi:

 • Badania promieniotwórczości naturalnej
 • Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania
 • Doradztwo i opracowania z zakresu ochrony środowiska:
  • raporty o oddziaływaniu na środowisko
  • wnioski o wydanie pozwoleń zintegrowanych i pozwoleń cząstkowych na emisję zanieczyszczeń do środowiska
 • Doradztwo przy pozyskiwaniu dotacji z funduszy europejskich

Przy opracowywaniu wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych i raportów o oddziaływaniu na środowisko specjaliści Działu Utylizacji Odpadów współpracują z Działem Monitoringu Środowiska. Do interdyscyplinarnych prac, w których współpracują specjaliści różnych działów Energopomiaru, należą również usługi doradcze dotyczące pozyskiwania dotacji z funduszy unijnych na projekty inwestycyjne.

Energopomiar jest laureatem Polskiej Nagrody Popiołowej „FENIKS 2011” - więcej

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem usług:

Badania promieniotwórczości naturalnej

Zgodnie z obowiązującym prawem poziom promieniotwórczości naturalnej w surowcach i materiałach determinuje możliwość ich wykorzystania w budownictwie.
Badania stężenia pierwiastków naturalnie promieniotwórczych w Zakładzie Ochrony Środowiska „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. prowadzone są od ponad 30 lat. Dzięki temu posiadamy szerokie rozeznanie w zakresie wartości stężeń pierwiastków naturalnie promieniotwórczych występujących m.in. w popiołach, żużlach, produktach odsiarczania spalin powstałych w procesie spalania węgli energetycznych, surowcach i materiałach budowlanych i innych.
Corocznie wykonujemy ok. 300 badań promieniotwórczości naturalnej i na ich podstawie dokonujemy ocen przydatności badanych materiałów do stosowania w produkcji materiałów budowlanych, w górnictwie, do makroniwelacji i rekultywacji terenów.
Posiadamy akredytację PCA nr AB 550 obejmującą m.in. badania promieniotwórczości naturalnej, wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie, zgodną z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Materiały, dla których wykonujemy badania promieniotwórczości naturalnej to:

 • popioły, żużle, produkty odsiarczania spalin ze spalania węgli,
 • surowce i materiały budowlane,
 • cement, wapno, gips,
 • wyroby ceramiczne, materiały budowlane ceramiczne, płytki ceramiczne,
 • kamień naturalny, produkty kopalne,
 • włókna szklane i wyroby z włókien szklanych,
 • produkty mineralne niemetaliczne i inne materiały stałe.

Ważniejsze obiekty, dla których w ostatnich latach wykonywaliśmy badania promieniotwórczości naturalnej to:

 • Elektrownie: Bełchatów, Turów, Łagisza, Jaworzno III, Siersza, Połaniec, Kozienice, Skawina, Ostrołęka, Pątnów, Adamów, Konin i inne
 • Elektrociepłownie: Wrocław, Katowice, Bytom, Żerań, Bielsko - Biała, Będzin i inne
 • Inni: EPO Sp. z o.o., H+H Polska Sp. z o.o., VKN Polska Sp. z o.o., Instytut Metali Nieżelaznych, Instytut Chemii Nieorganicznej, Fabryka Ceramiki Budowlanej „Wacław Jopek” Sp. z o.o., FERROCARBO Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Geologiczne SA w Krakowie, PPH UTEX Sp. z o.o., PPHU ECOBET Sp. z o.o., Centrum Badawczo-Rozwojowe KGHM CUPRUM Sp. z o.o., CRH KLINKIER Sp. z o.o.

Prowadzone cykliczne badania promieniotwórczości naturalnej   pozwalają na bezpieczne stosowanie badanych materiałów.

Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania

Procesom zamiany paliw stałych na energię towarzyszy powstawanie ubocznych produktów spalania (UPS), do których zalicza się:

 • popioły lotne
 • żużle
 • mieszaniny popiołowo-żużlowe
 • mikrosfery
 • produkty odsiarczania spalin
 • produkty spalania fluidalnego

W oparciu o wieloletnie doświadczenia określamy możliwości i opracowujemy technologie zagospodarowania ubocznych produktów spalania, zgodne z zasadami ochrony środowiska. Technologie są dostosowane do indywidualnych własności UPS i wymogów klientów.
Zakres oferowanych prac obejmuje:

 • badania i ocenę własności UPS, w tym:
  • akredytowane badania własności fizyko - chemicznych, m.in.: składu chemicznego w zakresie składników podstawowych i pierwiastków śladowych, promieniotwórczości naturalnej (akredytacja Nr AB 550),  
  • zawartości części palnych jako węgla organicznego,
  • składu ziarnowego,
  • gęstości charakterystycznych,
  • wymywalności,
  • wytrzymałości na ściskanie,
  • wodoprzepuszczalności,
  • mrozoodporności i inne,
 • określenie możliwości gospodarczego wykorzystania,
 • opracowanie technologii zagospodarowania, poprzez:
  • badania technologiczne w skali laboratoryjnej i przemysłowej,
  • badania i ocenę własności wyrobów,
  • uzyskanie aprobat technicznych dla nowych wyrobów,
 • koncepcję technologiczną instalacji według opracowanej technologii,
  nadzór technologiczny w trakcie wykonania dokumentacji technicznej,
  rozruch technologiczny instalacji

Proponowane przez nas technologie przetwarzanie ubocznych produktów spalania to:

 • granulacja,
 • wytwarzanie i zastosowanie suspensji,
 • wytwarzanie i zastosowanie stabilizatów,
 • wykorzystanie UPS jako wypełniaczy i zamienników surowców naturalnych i spoiw,
 • inne sposoby przetwarzania UPS wg indywidualnych wymagań klientów.

Oferowane prace umożliwiają dostosowanie się klienta do wymogów prawa, a w szczególności pozwalają na: identyfikację własności UPS, wybór optymalnego sposobu gospodarczego wykorzystania UPS, z opracowaniem technologii i nadzorem nad jej wdrożeniem, osiąganie korzyści finansowych z tytułu sprzedaży nowego rodzaju wyrobów, zmniejszenia kosztów produkcji, ograniczenia opłat za składowanie odpadów.

Doradztwo przy pozyskiwaniu dotacji z funduszy europejskich

Od chwili pojawienia się w Polsce możliwości dofinansowania inwestycji z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w 2005 r. Energopomiar aktywnie uczestniczy w zdobywaniu dotacji, głównie na inwestycje proekologiczne w energetyce zawodowej.
Doradztwo przy pozyskiwaniu dotacji z funduszy europejskich obejmuje:

 • Opracowanie wniosku o dofinansowanie
 • Opracowanie koncepcji technicznej przedsięwzięcia, studium wykonalności oraz analizy ekonomiczno - finansowej
 • Opracowywanie raportów o oddziaływaniu na środowisko i uczestnictwo w procesie oceny oddziaływania na środowisko

Energopomiar prowadzi również monitoring formalno – prawny realizacji inwestycji współfinansowanych z funduszy europejskich, na który składała się m.in. pomoc w rozliczaniu projektów, sporządzanie sprawozdań z ich realizacji i przygotowywanie wniosków o płatność.
Ponadto Energopomiar potwierdza efekty ekologiczne uzyskane w wyniku realizacji inwestycji.

Wartość dofinansowania projektów, dla których dokumentację opracował Energopomiar w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w roku 2008 wynosi 43,4 mln zł, w roku 2009 – 24,3 mln zł, a w 2010 – 82,5 mln zł, co w sumie daje ponad 150 mln zł.
Większość opracowanych dokumentacji dotyczyła Priorytetu IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna (w tym: Działanie 9.1 - Wysokosprawne wytwarzanie energii, Działanie 9.2 - Efektywna dystrybucja energii, Działanie 9.4 - Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych).
Łączna wartość dofinansowania uzyskanego przez energetykę w latach 2005–2006 z pomocą Energopomiaru wyniosła ok. 189 mln zł.
Spośród przygotowanych przez Energopomiar w ciągu sześciu lat wniosków najwięcej dotyczyło budowy i modernizacji instalacji odsiarczania spalin. Pozostałe to m.in. modernizacje chłodni kominowych, modernizacje elektrofiltrów, budowa instalacji współspalania biomasy i kotłów biomasowych, budowa farmy wiatrowej, przebudowa sieci cieplnych, modernizacja bloków pod kątem obniżenia emisji tlenków azotu, budowa osadnika żużla.

Energopomiar zajął 3 miejsce w kategorii „Dotacje na ekoinwestycje” rankingu „Doradcy i fundusze UE” miesięcznika Forbes. W klasyfikacji generalnej rankingu w kategorii „Doradcy dla firm - programy ogólnopolskie" firma zajęła 18 miejsce.

Trwają negocjacje nad przygotowaniem budżetu Unii Europejskiej na lata 2014–2020. Polska może otrzymać nawet 80 mld euro, między innymi na ochronę środowiska i poprawę efektywności energetycznej. Środki z funduszy europejskich z okresu programowania 2007–2013 dla dużych przedsiębiorstw energetycznych praktycznie zostały już rozdysponowane.Obecnie dostępne są jednak środki krajowe i zagraniczne na realizację projektów badawczych oraz służące poprawie efektywności energetycznej - dowiedz się więcej