Strona startowa Oferta usług Zakład Chemii i Diagnostyki Dział Technologii Wody i Ścieków

Dział Technologii Wody i Ścieków

Kontakt


Dział Technologii Wody i Ścieków
kierownik: Łukasz Kot
tel. 32 237 64 32
fax 32 237 64 01
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ChW

Dział Technologii Wody i Ścieków zajmuje się problemami związanymi z technologią wody i ścieków dotyczącymi:

 • gospodarki wodno-ściekowej w energetyce i przemyśle
 • urządzeń do produkcji wody dla obiegów kotłowych, chłodzących, ciepłowniczych,
 • urządzeń do przygotowania wody pitnej, do celów komunalnych i technologicznych
 • urządzeń do oczyszczania kondensatów
 • oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych
 • urządzeń do korekcji jakości wody w różnych obiegach, z kontrolą procesów korozyjnych i wytrącania się osadów


Organizacja prac

W okresie rozruchu instalacji technologicznych i prowadzenia pomiarów eksploatacyjnych przewidujemy stały pobyt ekipy Energopomiaru. W normalnej eksploatacji przewidujemy pobyt naszych ekip w elektrowni w zależności od rodzaju kontrolowanego urządzenia czy obiegu oraz potrzeb wynikających z nadzorowanych technologii np. reagowanie na zmiany w składzie wody surowej, pojawienie się nietypowych zaburzeń w pracy poszczególnych obiegów itp.
Wszelkie prace pomiarowe, bilansowe, dotyczące zmian w reżimach czy stosowanych technologiach będą prowadzone przez specjalistów Energopomiaru z wykorzystaniem aparatury pomiarowej. Prace specjalistyczne takie jak badania jonitów, osadów, ścieków, analizy potrzebne dla organów zewnętrznych lub celów bilansowych czy rozliczeniowych będą wykonywane w laboratoriach centralnych Energopomiaru.
Zapewniamy stały kontakt telefoniczny z naszymi specjalistami. W stanach awaryjnych zapewniamy przyjazd naszego przedstawiciela w ciągu 24 godzin.
Na życzenie możemy udostępniać do wglądu procedury badawcze wdrożonego u nas systemu zarządzania oraz spis Polskich Norm, do których odwołujemy się przy wykonywaniu analiz. W przypadku zaistnienia potrzebny zastosowania norm innych takich jak np.: EN, DIN, ASTM, ISO również możemy je stosować bez przeszkód.

Układy wodno-parowe lub wodne kotłów – stacje korekcji fosforanami, hydrazyną, amoniakiem, poliaminami

 • sprawdzenie dokumentacji, rozruch bądź udział w rozruchu technologicznym urządzeń, sprawdzanie poprawności przyjętych reżimów technologicznych
 • ustalanie parametrów obiegu, dobór nastaw pomp dozujących korygenty.
 • analityka w zakresie czynnika obiegowego oraz kontrola efektów prowadzonej korekcji
 • diagnostyka okresowa lub przy zaistnieniu stanów awaryjnych, wprowadzanie zmian i optymalizacja reżimów

Obiegi wody chłodzącej – korygowane antyskalantami, dyspergatorami osadów inhibitorami korozji, biocydami

 • przeglądy dokumentacji projektowej i eksploatacyjnej
 • rozruch lub udział w rozruchu technologicznym urządzeń, sprawdzanie poprawności przyjętych reżimów technologicznych, dobór korygentów poprzedzony badaniami technologicznymi, nadzorowanie ruchu próbnego, pomiary gwarancyjne
 • ustalanie parametrów obiegu, sprawdzanie własności osadotwórczych, korozyjnych, ocena własności biologicznych wody chłodzącej oraz efektów prowadzonej dezynfekcji czy korekcji,
 • okresowa kontrola parametrów wody chłodzącej ( współczynnik zagęszczenia, termostabilność, korozyjność, obecność glonów i bakterii, rutynowe analizy wody)
 • okresowa lub przy zaistnieniu stanów awaryjnych kontrola i diagnostyka stanu materiałów konstrukcyjnych zastosowanych w obiegu chłodzącym
 • wprowadzanie zmian i optymalizacja reżimów
 • monitorowanie procesów korozyjnych i osadotwóczych
 • prowadzenie okresowej dezynfekcji chłodni w momentach nadmiernego rozwoju życia biologicznego w tym również za pomocą ClO2
 • kontrola zrzutu odsalającego z chłodni pod kątem pozwolenia wodno-prawnego na zrzut ścieków- zgodnie z wymaganiami zewnętrznych organów administracyjnych lub odbiorcy ścieków (analizy miesięczne, kwartalne, roczne)
 • wykonywanie analiz nietypowych, dodatkowych, potrzebnych do kontroli obiegu

Pomocnicze obiegi wody ruchowej – napełniane np. wodą zdemineralizowaną

 • udział w rozruchu urządzeń, sprawdzenie poprawności przyjętego reżimu technologicznego
 • ustalanie parametrów obiegu, wprowadzanie inhibitorów korozji,
 • sprawdzanie czystości wody chłodzącej oraz efektów prowadzonej korekcji
 • okresowa kontrola i diagnostyka stanu urządzeń chłodzonych ( kontrola ilości i składu osadów, metalografia, badania wytrzymałościowe w zależności od potrzeb)

Stacje wstępnego przygotowania wody – stosujące procesy dekarbonizacji, koagulacji, filtracji, mikrofiltracji, ultrafiltracji, sorpcji

 • rozruch lub udział w rozruchu technologicznym urządzeń, sprawdzenie poprawności przyjętych reżimów technologicznych w tym:
 • przegląd stanu urządzeń pod kątem zgodności z projektem
 • sprawdzanie poprawności działania urządzeń pomiarowych i kontrolnych
 • sprawdzanie jakości zasypanych materiałów filtracyjnych
 • określanie parametrów procesowych i wskaźników eksploatacyjnych poszczególnych urządzeń uzdatniających w tym wykorzystujących techniki membranowe
 • kontrola jakości wody w poszczególnych etapach uzdatniania
  • okresowa kontrola urządzeń wstępnego przygotowania wody (rutynowe analizy wody, ocena uzyskiwanych efektów uzdatniania)
  • okresowa kontrola dawek reagentów, w zależności od zmiany składu wody surowej
  • wprowadzanie zmian i optymalizacja procesów uzdatniania wody surowej,
  • prowadzanie diagnostyki lub pomiarów eksploatacyjnych urządzeń

Stacje produkcji wody zmiękczonej, zdemineralizowanej, instalacje oczyszczania kondensatu – techniki jonitowe, odwrócona osmoza, mikrofiltracja, elektrodejonizacja

 • rozruch bądź udział w rozruchu technologicznym urządzeń, sprawdzenie poprawności przyjętych reżimów technologicznych w tym:
  • sprawdzanie poprawności działania urządzeń pomiarowych i kontrolnych
  • sprawdzanie stanu wyjściowego jonitów
  • określanie parametrów technologicznych i wskaźników eksploatacyjnych wymienników jonitowych, instalacji odwróconej osmozy, mikrofiltracji, elektrodejonizacji
  • sprawdzenie jakości wody w poszczególnych etapach uzdatniania
 • udział lub nadzorowanie ruchu próbnego, pomiary gwarancyjne
  • okresowa kontrola pracy urządzeń demineralizacji (rutynowe analizy wody, ocena uzyskiwanych efektów uzdatniania )
  • okresowe sprawdzanie przebiegu procedur regeneracji wymienników jonitowych
  • kontrola jakości używanych chemikaliów
  • wprowadzanie zmian i optymalizacja procesu demineralizacji wody w zależności od zmian jakości wody surowej, przeprowadzanie pomiarów eksploatacyjnych urządzeń
  • badania stanu membran i jonitów z określeniem konieczności wymiany lub uzupełnienia
  • okresowa kontrola zrzutu koncentratów i ścieków zneutralizowanych pod kątem pozwolenia wodno-prawnego na zrzut ścieków, zgodnie z wymaganiami zewnętrznych organów administracyjnych lub odbiorcy ścieków (analizy miesięczne, kwartalne, roczne)

Woda pitna

 • w okresie wstępnym nadzory nad płukaniem i dezynfekcją nowo oddawanych sieci
 • rozruch bądź udział w rozruchu technologicznym urządzeń do produkcji wody pitnej
 • okresowa kontrola jakości wody pitnej szczególnie przy podejrzeniu pogorszenia jej jakości, kontrola stopnia zakażenia bakteryjnego, pomiary gwarancyjne i diagnostyka technologiczna

Gospodarka ściekowa

 • w okresie przedprojektowym – inwentaryzacja źródeł ścieków, bilanse ilościowe i jakościowe ścieków
 • w okresie wstępnym udział w uzyskiwaniu odpowiednich pozwoleń wodno-prawnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej elektrowni ( współudział w opracowywaniu operatów wodno prawnych)
 • w dalszym okresie wykonywanie analiz ścieków dla organów kontrolnych administracji państwowej lub odbiorcy ścieków w celach rozliczeniowych
 • rozruch bądź udział w rozruchu technologicznym oczyszczalni ścieków, oczyszczalni ścieków IOS lub neutralizatorów ścieków
 • w normalnej eksploatacji określanie efektywności pracy oczyszczalni, optymalizacja procesu oczyszczania, oceny możliwości ponownego wykorzystania ścieków

Korzyści wynikające z naszych prac

 • skrócenie czasu projektowania urządzeń oraz zapewnienie właściwego ich doboru
 • trafny i optymalny dobór technologii oraz urządzeń uzdatniających, bezpiecznych dla środowiska
 • sprawny i bezpieczny przebieg prac rozruchowych
 • zoptymalizowana praca urządzeń również z ekologicznego punktu widzenia
 • ekonomiczna i bezpieczna eksploatacja urządzeń
 • trafne i ekonomicznie uzasadnione decyzje dotyczące konieczności remontów, modernizacji bądź wymiany urządzeń

Metoda usuwania jonu amonowego ze ścieków oczyszczonych w oczyszczalni ścieków instalacji mokrego odsiarczania spalin

 • badania technologiczne i przedprojektowe ścieków z oczyszczalni ścieków IMOS
 • budowa instalacji pilotażowej oraz przeprowadzenie badań w warunkach ruchowych
 • opracowanie koncepcji instalacji docelowej w oparciu o wyniki z przeprowadzonych badań
 • doradztwo techniczne w procesie przetargowym (założenia techniczne do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia)
 • kompleksowa usługa zabudowy instalacji do usuwania jonu amonowego ze ścieków
 • uruchomienie i optymalizacja pracy instalacji
 • ruch próbny i pomiary gwarancyjne
 • nadzór technologiczny nad eksploatacją
 • wykonanie instrukcji obsługi i przeszkolenie służb eksploatacyjnych

Zalety instalacji

 • modułowy charakter instalacji pozwalający na jej zabudowę do już pracujących oczyszczalni ścieków mokrego odsiarczania spalin bez ingerencji w ich proces oczyszczania - instalacja nie powoduje destabilizacji
 • szybka regulacja parametrów procesowych w zależności od wymaganego poziomu redukcji stężenia amoniaku
 • krótki czas zatrzymania ścieków w instalacji w stosunku do otrzymanej wydajności oczyszczania ścieków z jonu amonowego na poziomie nawet 77%
 • instalacja nie generuje nowych ścieków - możliwość wykorzystania powstałego kondensatu wody amoniakalnej do innych procesów technologicznych