Elektrodejonizacja i jej zastosowanie w procesie uzdatniania wody dla celów przemysłowych

Autor

Janusz Skwara
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Chemii i Diagnostyki

Elektrodejonizacja wody (EDI) jest nowoczesną, w pełni zautomatyzowaną technologią, pozwalającą uzyskiwać wodę zdemineralizowaną o bardzo wysokich parametrach jakościowych, która jest coraz powszechniej wymagana w energetyce oraz wielu dziedzinach przemysłu.

Pod względem technologicznym elektrodejonizacja wody stanowi kombinację dwóch wcześniej znanych metod uzdatniania: elektrodializy (ED) oraz demineralizacji na złożach jonitowych (DI). Zastosowanie układu mieszanego pozwoliło na wyeliminowanie niekorzystnych zjawisk towarzyszących każdej z tych metod indywidualnie. W przypadku elektrodializy było to dość wysokie zużycie energii elektrycznej oraz niska jakość produktu końcowego, a w przypadku klasycznej demineralizacji jonitowej cykliczność procesu, zużycie reagentów chemicznych oraz powstawanie agresywnych ścieków. EDI pozwala na uzyskiwanie wody zdemineralizowanej o stałych, bardzo wysokich parametrach jakościowych w procesie ciągłym, bez zużycia chemikaliów i przy stosunkowo niewysokim zużyciu energii elektrycznej.

Teoretyczne podstawy procesu elektrodejonizacji znane są od około 60 lat i od tego czasu trwają badania i testy urządzeń w skali laboratoryjnej. Instalacje przemysłowe uzyskujące wydajność pozwalającą na ich praktyczne zastosowanie wprowadzono jednak do użytku dopiero na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. W krajowym przemyśle pierwsze instalacje elektrodejonizacji zostały wprowadzone do użytku pod koniec lat dziewięćdziesiątych, a w krajowej energetyce po roku 2000. Od tego czasu ilość pracujących instalacji elektrodejonizacji sukcesywnie rośnie. Należy jednak zaznaczyć, że są to najczęściej instalacje niewielkie, o wydajności od kilku do kilkunastu m3/h.

Obecnie elektrodejonizację uznaje się za jedną z najbardziej obiecujących metod końcowej demineralizacji wody (polishing). Wprowadzane są nowe warianty technologiczne EDI mające na celu obniżenie kosztów inwestycyjnych, zwiększenie trwałości urządzeń oraz polepszenie ekonomiki procesu doczyszczania wody. Dlatego też można oczekiwać, że technologia ta będzie coraz częściej stosowana w instalacjach demineralizacji wody dla przemysłu i energetyki.

Do pobrania pełna wersja artykułu w wersji PDF

Artykuł ukazał się na portalu kierunekenergetyka.pl