Rozeznanie cenowe

Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. gen. J. Sowińskiego 3, zapraszają do składania ofert na potrzeby rozeznania cenowego na wykonanie badań niezbędnych do realizacji projektu, który będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach Programu sektorowego PBSE (Konkurs 6/1.2/2017/POIR), finansowanego ze środków Działania 1.2: Sektorowe programy B+R, Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020.  
Zebranie ofert ma na celu rozeznanie cenowe rynku wśród potencjalnych Wykonawców.

Załącznik do pobrnaia.