konferencja_diagnostyka_chemia_energetyka

Strona startowa Konferencje Diagnostyka i chemia dla energetyki

Relacja z XI Forum Dyskusyjnego "Diagnostyka i chemia dla energetyki"

O diagnostyce i chemii w energetyce

W dniach 24–26 maja 2017 r. w Szczyrku odbyło się XI Forum Dyskusyjne „Diagnostyka i chemia dla energetyki". Konferencja zorganizowana została przez Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o. z Gliwic. Wydarzenie swoim patronatem objął Urząd Dozoru Technicznego oraz Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych.

Magazyny: „Inspektor", „Nowa Energia", „Energetyka", „Energetyka Cieplna i Zawodowa", „Dozór Techniczny", „Chemia Przemysłowa", „Industrial Monitor" oraz „Przegląd Spawalnictwa" udzieliły patronatu prasowego.

Tegoroczna edycja konferencji była udana pod każdym względem – ponad 180 uczestników, 34 wystąpienia podzielone na 3 panele tematyczne, pokaz drona do inspekcji wizualnych i termowizyjnych oraz panel dyskusyjny połączony z głosowaniem słuchaczy.

Obrady rozpoczął Robert Witek, Dyrektor Techniczny ENERGOPOMIARU, który wygłosił prezentację pt. „Rewitalizacja bloków klasy 200 MW. Krajowe jednostki wytwórcze w perspektywie dalszej wieloletniej eksploatacji". Tematyka referatu jest bardzo aktualna w związku z toczącą się w Polsce debatą na temat rządowego programu rewitalizacji bloków 200+.

Panel I „DIAGNOSTYKA MATERIAŁOWA – Bezpieczna eksploatacja urządzeń energetycznych, kierunki rozwoju" rozpoczął prof. Adam Hernas z Politechniki Śląskiej, który w oryginalny sposób porównał problematykę utrzymania urządzeń energetycznych ze zdrowiem człowieka. Wystąpienie było nie tylko nieszablonowe, ale i bardzo pouczające, a wnioski wyciągnięte przez autora spotkały się z życzliwym przyjęciem słuchaczy. Drugim wystąpieniem tego dnia był wykład prof. Janusza Dobrzańskiego z Instytutu Metalurgii Żelaza pt. „Wybrane zagadnienia z diagnostyki materiałowej elementów ciśnieniowych pracujących w warunkach pełzania". IMŻ reprezentował też Adam Zieliński, który mówił o trwałości eksploatacyjnej stali o osnowie ferrytycznej w nowoczesnej energetyce. Z ramienia Urzędu Dozoru Technicznego wystąpił Roman Górecki, który licznie zgromadzonych w sali konferencyjnej Hotelu KLIMCZOK słuchaczy zainteresował referatem o obliczeniach oczekiwanej trwałości kotłów wodnorurkowych podczas eksploatacji na podstawie normy PN-EN 12952-4:2011. O roli wytycznych UDT w diagnostyce kotłów wysokoprężnych opowiedział gospodarz XI Forum Dyskusyjnego Artur Jasiński, Dyrektor Zakładu Chemii i Diagnostyki ENERGOPOMIARU. Ostatnim wykładem w panelu I było wspólne wystąpienie Dyrektora Zakładu Ochrony Środowiska – Eugeniusza Głowackiego oraz Tomasza Słupika z Zakładu Techniki Cieplnej. Przedstawiciele ENERGOPOMIARU przedstawili aspekty techniczne, ekonomiczne oraz środowiskowe związane z regulacyjną pracą bloków energetycznych, próbując odpowiedzieć na pytanie, czy lepszym rozwiązaniem jest praca na minimum technicznym czy odstawienie bloku.

Następnie odbył się panel dyskusyjny dotyczący bezpieczeństwa pracy kotłów i rurociągów wysokoprężnych. Zaproszonymi do dyskusji byli: Robert Witek, prof. Adam Hernas, prof. Janusz Dobrzański, Roman Górecki z Urzędu Dozoru Technicznego, a moderatorem został Artur Jasiński. Publiczność miała możliwość wypowiedzenia się poprzez system zdalnego głosowania i wybrania jednej z kilku odpowiedzi na zadane dyskutantom pytania. Wśród nich były m.in. pytania dotyczące sytuacji polskiego sektora energetycznego, jego stanu obecnego i niedalekiej przyszłości, a także kwestie przydatności wytycznych UDT w krajowej energetyce. Prawie 73% głosujących uznało, że wytyczne UDT są potrzebne i zdecydowanie wpłyną na wzrost bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń, a ponadto prawie 70% wyraziło opinię, że powinny zostać opracowane wytyczne w zakresie urządzeń objętych nadzorem UDT, nie pracujących w warunkach pełzania.

Po ożywionej dyskusji swoje wystąpienie miał Grzegorz Golański z Politechniki Częstochowskiej, który opowiedział słuchaczom o mikrostrukturalnych aspektach degradacji austenitycznych, a Michał Kwiecień, kierownik Działu Metaloznawstwa i Korozji ENERGOPOMIARU, przedstawił referat dotyczący zastosowania stali X10CrMo910 na wężownice przegrzewaczy pary w blokach opalanych biomasą. Kolejnym wystąpieniem była prezentacja Anny Kołodziej (ENERGOPOMIAR), która opowiadała o przyczynach, diagnostyce i zapobieganiu uszkodzeń powłoki ochronnej wykładzin gumowych absorberów. Pan Tadeusz Juźwik z firmy Tedspaw opowiedział o zjawisku pełzania elementów rurociągów energetycznych i wpływie tych procesów na przydatność złączy spawanych do dalszej eksploatacji, a także na spawanie naprawczo-remontowe. Anna Rutkowska z Grupy Powen-Wafapomp wystąpiła z prezentacją pt. „Utrzymanie w ruchu pomp pracujących w blokach energetycznych po przekroczeniu obliczeniowego czasu pracy". Z dużym zainteresowaniem spotkał się pokaz pierwszego na świecie drona odpornego na kolizje. Prelekcję pt. „Inspekcje wizualne i termowizyjne w trudno dostępnych miejscach infrastruktury przemysłowej z wykorzystaniem dronów" przeprowadzili przedstawiciele firmy INSPECTIOS, Bartosz Borowski i Dariusz Siwko.

Zaraz po pokazie rozpoczął się II panel konferencji, w którym zaproszeni goście oraz specjaliści ENERGOPOMIARU podzielili się swoimi doświadczeniami i wynikami badań z zakresu CHEMII ENERGETYCZNEJ, CZYSTOŚCI OBIEGÓW WODNO-PAROWYCH ORAZ POMIARÓW FIZYKOCHEMICZNYCH. Jako pierwsza wystąpiła Beata Pestka-Pędziwiatr z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, która opowiedziała o problemach związanych z obiegiem amoniaku w instalacji przy zastosowaniu niekatalitycznej redukcji tlenków azotu (SNCR). Swoimi doświadczeniami przy automatyzacji prowadzenia reżimu KOMBI w Elektrowni Kozienice podzielili się przedstawiciele P.W. Semako Sp. z o.o., a o modernizacji układu chłodzenia układów próbopobieraków w Zakładzie Elektrociepłowni PKN ORLEN S.A. opowiedzieli Jan Szastok z Działu Pomiarów Fizykochemicznych ENERGOPOMIARU i Krzysztof Możejko (PKN ORLEN). Z referatem pt. „Scentralizowany układ poboru próbek jako sposób na usprawnienie kontroli chemicznej obiegów wodno-parowych w TAMEH Zakład Wytwarzania Nowa – kolejny etap" wystąpił kolejny przedstawiciel organizatora – Artur Szyguła. Uzupełnieniem pierwszego dnia konferencji były wystąpienia Bartłomieja Biczysko z Endress+Hauser i Kirka Buechera z Mettler Toledo, które dotyczyły nowych rozwiązań w urządzeniach pomiarowych oferowanych przez dostawców.

Początek drugiego dnia forum to ciąg dalszy tematyki związanej z chemią energetyczną. Tomasz Ugorek z ENERGOPOMIARU podzielił się doświadczeniami z modernizacji pomiarów fizykochemicznych i korekcji chemicznej obiegu wodno-parowego w EC-3 Veolia Energia Łódź S.A. O zaletach i korzyściach outsourcingu usług laboratoryjnych świadczonych na rzecz elektrowni i elektrociepłowni opowiedziała Katarzyna Wojnar, kierownik Centralnego Laboratorium ENERGOPOMIARU. Kolejnym prelegentem był Stanisław Lasota z Elektrowni Kozienice, który wystąpił z referatem pt. „Doświadczenia z dotychczasowej eksploatacji przygotowania próbek pomiarów fizykochemicznych bloków 200 MW oraz plany modernizacji instalacji na blokach 500 MW w Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.". Edward Goj, specjalista ENERGOPOMIARU, zainteresował zgromadzonych na sali konferencyjnej wystąpieniem dotyczącym wybranych aspektów dmuchania i trawienia kotłów. Panel dotyczący chemii energetycznej swoją prezentacją zamknęła Aleksandra Matyja (ENERGOPOMIAR), która opowiedziała o doświadczeniach związanych z oceną stanu technicznego chłodni kominowych w Elektrowni Rybnik w aspekcie prowadzonego reżimu chemicznego.

Trzecią część XI Forum Dyskusyjnego rozpoczął od przedstawienia rysu historycznego i aktualnych problemów eksploatacyjnych gospodarki wodno-ściekowej elektrowni Antoni Litwinowicz z ENERGOPOMIARU. Panel III „GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA – Eksploatacja, modernizacje, innowacje" w całości poświęcony został zagadnieniom związanym z uzdatnianiem wody i oczyszczaniem ścieków. Pracownicy ENERGOPOMIARU podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie. Janusz Skwara opowiedział o nowych rozwiązaniach technologicznych wstępnego uzdatniania wody w krajowej energetyce, a Jacek Jędrzejewski w swoim referacie porównał techniki jonitowe i membranowe na podstawie instalacji użytkowanych w Elektrowni Stalowa Wola. Ze swoją prezentacją pt. „Metody oceny właściwości osadotwórczych i korozyjnych wody" wystąpił Maciej Błaszkowski. Bardzo interesującym wystąpieniem była prezentacja Łukasza Kota, który podzielił się doświadczeniami eksploatacyjnymi z badań pilotażowych nad usuwaniem jonu amonowego ze ścieków oczyszczonych w oczyszczalni ścieków instalacji mokrego odsiarczania spalin. Warto tutaj nadmienić, że metoda ta stała się przedmiotem zgłoszenia patentowego do Urzędu Patentowego RP pod numerem P.413858 „Sposób usuwania amoniaku ze ścieków i kolumna stripingowa do usuwania amoniaku ze ścieków".
W uzupełnieniu tematyki związanej ze ściekami z IMOS swoją prezentację pt. „Usuwanie boru ze ścieków z mokrego odsiarczania spalin" wygłosił prof. Marian Turek z Politechniki Śląskiej.

Do zaprezentowania swoich usług zaproszeni zostali również przedstawiciele firm projektowych i wykonawczych świadczących prace dla największych zakładów energetycznych w kraju. Krzysztof Jasik z PKPU ORIONTEC opowiedział o dostępnych na rynku technologiach uzdatniania wody, Sławomir Micor z SEEN Technologie zrelacjonował budowę SUW w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole, Jacek Grygierczyk z Pracowni Wodno-Chemicznej EKONOMIA podzielił się swoją wiedzą na temat nowoczesnych układów technologicznych do odnowy lub uzdatniania wody w procesach przemysłowych, a przedstawiciele Veolia Water Technologies opowiedzieli o swoich doświadczeniach w energetyce i przemyśle.

Merytoryczne, wartościowe prezentacje poparte doświadczeniami, szerokie grono prelegentów będących najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie, a także możliwość wymiany poglądów w zakresie diagnostyki i chemii energetycznej oraz nawiązania kontaktów podczas wystawy stoisk sprawiły, że konferencję ENERGOPOMIARU należy zaliczyć do jednego z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu branży energetyki zawodowej i przemysłowej.

Żródło: Wydawnictwo "Nowa Energia", nr 4(58)/2017

 

Patronat Merytoryczny

 

logo UDT

Patronat prasowy

logo_energetyka
logo_cire