Strona startowa O firmie System zarządzania i akredytacje

System zarządzania i akredytacje

System zarządzania

Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki "ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o. swój pierwszy certyfikat systemu zapewnienia jakości wg normy PN-ISO 9002:1996 uzyskały w 1998 r. W lutym 2011 r. ENERGOPOMIAR otrzymał certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie całej działalności Spółki, a więc: usług pomiarowych, badawczych i doradczych dotyczących procesów, układów i urządzeń energetycznych, cieplno – mechanicznych, chemii energetycznej i ochrony środowiska, a także analiz chemicznych i fizykochemicznych, badań środowiska pracy oraz doradztwa inwestycyjnego. Certyfikat Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji SA potwierdza zgodność naszych usług z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO 14001:2015-09, PN-ISO 45001:2018-06.

Polityka systemu zarządzania do pobrania Certyfikat systemu zarządzania

Akredytacje PCA

ENERGOPOMIAR posiada akredytację PCA według PN-EN ISO 17025/IEC dla Zespołu Laboratoriów Badawczych:

nr AB 550 - w dziedzinach: badania chemiczne wody, ścieków, wyciągu wodnego, osadów, gleby, odpadów paleniskowych, próbek gazów odlotowych, próbek powietrza; badania chemiczne paliw, biomasy, przetworów naftowych; badania chemiczne wyrobów budowlanych, materiałów budowlanych; badanie właściwości fizycznych gleby, osadów, odpadów, wody, ścieków, odpadów paleniskowych; badanie właściwości fizycznych paliw, biomasy, przetworów naftowych;
a także w dziedzinach: badania chemiczne, analityka chemiczna wody, ścieków, gazów składowiskowych, gazów odlotowych; badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – hałas w środowisku ogólnym, gazy odlotowe; badania inne: QAL2, AST automatycznych systemów monitoringu (AMS) i urządzeń odpylających; badania właściwości fizycznych – wody, ścieków, gazów odlotowych, gazów składowiskowych; badania radiochemiczne i promieniowania, w tym nuklearne - wyrobów budowlanych, materiałów budowlanych, szkła i ceramiki, odpadów, wyrobów innych; pobieranie próbek – gazów odlotowych, wody, ścieków, osadów.

ENERGOPOMIAR posiada również akredytację dla laboratorium wzorcującego nr AP 131 w dziedzinach: ciśnienie i próżnia oraz temperatura – termometria elektryczna.

Uznania UDT

Laboratorium Działu Metaloznawstwa i Korozji posiada świadectwo uznania laboratorium nr LBU - 112/07-19.