Strona startowa Publikacje 2010 Doświadczenia Inżyniera Kontraktu z nadzoru budowy instalacji odsiarczania spalin „pod klucz”

Doświadczenia Inżyniera Kontraktu z nadzoru budowy instalacji odsiarczania spalin „pod klucz”

Drukuj PDF

Autor

Sebastian Maziarz
Adam Zawiślak

„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Biuro Doradztwa i Nadzoru Inwestycyjnego

Realizacja zadania inwestycyjnego, jakim jest budowa instalacji odsiarczania spalin (IOS) jest procesem skomplikowanym, wymagającym współdziałania specjalistów wielu dziedzin, w tym: techniki, technologii, zarządzania, prawa, finansów, ekonomii i handlu. Nadzór na takim zadaniem wymaga od inwestora zaangażowania środków i zasobów własnych zarówno w proces planowania (przedrealizacyjny), jak i  w  samo wdrożenie (realizację). Energopomiar wielokrotnie pełnił funkcję Inżyniera Kontraktu (IK) przy budowie IOS. Możemy tutaj wymienić budowy instalacji odsiarczania w elektrowniach: Jaworzno III, Łaziska, Bełchatów, Ostrołęka, Rybnik, Skawina. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie – z punktu widzenia IK –  problemów, jakie mogą pojawić się w trakcie realizacji inwestycji.

Nie wszyscy inwestorzy utrzymują na stałe w swoich strukturach wyspecjalizowane zasoby do prowadzenia inwestycji. Wykształcenie własnych służb inwestycyjnych jest procesem długotrwałym i kosztownym. Często spotykanym modelem jest stworzenie zespołu składającego się z kilku specjalistów - na co dzień zatrudnionych w różnych działach elektrowni. Złożoność problemów, z jakimi można się spotkać w trakcie inwestycji wymaga wielobranżowego zespołu, wspierającego służby inwestora, dlatego elektrownie często decydują się na zatrudnienie profesjonalnej firmy do prowadzenia nadzoru. Firma taka powinna posiadać wiedzę we wszystkich dziedzinach niezbędnych do prawidłowego nadzorowania kontraktu „pod klucz”. Profesjonalny Inżynier Kontraktu świadczy pełny zakres usług, począwszy od weryfikacji zapisów kontraktowych w odniesieniu do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i złożonej przez wykonawcę oferty, a skończywszy na przekazaniu instalacji do eksploatacji. W zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu może wchodzić również rozliczenie inwestycji wraz z przejęciem na majątek inwestora.

Po niejednokrotnie długim i trudnym procesie wyłonienia wykonawcy IOS i podpisaniu umowy „pod klucz” wkraczamy w okres wytężonej pracy związanej z nadzorem i kontrolą realizacyjnej części procesu inwestycyjnego. Inwestor „uzbrojony” we własny zespół specjalistów, doskonale znający silne i słabe strony skomplikowanego organizmu elektrowni wraz z zespołem specjalistów Inzyniera Kontraktu, posiadających doświadczenie inwestycyjne, techniczne, ekonomiczne, organizacyjne itp., stanowią przeciwwagę dla wykonawcy. Podstawową rolą Inżyniera Kontraktu jest bowiem egzekwowanie od wykonawcy wypełnienia zapisów kontraktowych. Inżynier Kontraktu od pierwszych dni realizacji budowy prowadzi nadzór postępu prac, w pierwszym okresie związanych z projektowaniem instalacji, a następnie z robotami budowlano-montażowymi, rozruchowymi, aż do przekazania instalacji do eksploatacji.

Specjaliści Inżyniera Kontraktu nie ograniczają się wyłącznie do monitoringu terminowego prowadzonej inwestycji – prowadzą  również monitoring jakościowy (przede wszystkim sprawdzają dochowanie założonej przez wykonawcę jakości, określonej w kontrakcie oraz planach zachowania jakości przedstawionych inwestorowi).

Zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu może obejmować nadzór nad zagadnieniami finansowymi i prawnymi inwestycji. W takim przypadku, dla oceny poprawności przebiegu procesu inwestycyjnego, monitoring finansowy prowadzony jest równolegle z rzeczowym.

Inżynier Kontraktu pomaga inwestorom w realizacji całości budowy, łącznie z dokonaniem rozliczenia kontraktu oraz utworzeniem nowych środków trwałych. Wiemy z doświadczenia, że w procesie inwestycyjnym temat ten - stanowiący bardzo istotny element - często jest zaniedbywany.

Z reguły do głównych obowiązków Inżyniera Kontraktu należy:

  • opiniowanie dokumentacji technicznej, w tym projektu podstawowego i wykonawczego oraz innych dokumentów związanych z przebiegiem budowy,
  • ocena doboru urządzeń i podwykonawców,
  • kontrola realizacji prac (pod kątem terminowości, jakości, poprawności finansowania, zgodności z kontraktem, dokumentacją, normami) w zakresie wszystkich branż,
  • akceptowanie płatności za zrealizowane etapy pracy,
  • współudział w odbiorach, w tym odbiorach fabrycznych głównych urządzeń i układów instalacji,
  • doradztwo techniczne związane z realizacją budowy, opiniowanie proponowanych zmian w stosunku do pierwotnych założeń.

Szczegółowy zakres prac wynika każdorazowo z indywidualnych oczekiwań zamawiającego i może się znacznie różnić dla poszczególnych inwestycji.

„Nowa Energia" 5/2010

Do pobrania artykuł w pełnej wersji