Dział Kotłowy

Usługi Działu Kotłowego obejmują następujące urządzenia:

 • kotły
 • młyny
 • kruszarki
 • wentylatory
 • dmuchawy

Kontakt


Dział Kotłowy
Kierownik: Dariusz Dekarz
tel. 32 237 63 10
fax 32 237 63 01
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wykonujemy prace badawczo - pomiarowe, jak również przygotowujemy opinie związane z aktualnymi rozwiązaniami technologicznymi w zakresie kotłów i ich urządzeń pomocniczych. Opiniujemy założenia i projekty modernizacyjne oraz inwestycyjne.

Jako niezależny podmiot wykonujemy na potrzeby PSE OPERATOR SA oraz URE próby oraz opinie niezbędne do podjęcia działań związanych z realizacjami umów na dostawę energii elektrycznej lub wnioskami koncesyjnymi, w szczególności w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Prowadzimy również badania w zakresie określania gęstości nasypowej i określania ilości węgla zmagazynowanego na placach składowych.

W zależności od potrzeb i uwarunkowań wykonujemy badania gwarancyjne, badania przed- i poremontowe, badania eksploatacyjne (kontrolne) oraz optymalizacyjne.

Badania urządzeń energetycznych prowadzimy według norm polskich, europejskich lub amerykańskich - w zależności od uzgodnień z klientem. Przy realizacji każdej pracy analizowane są możliwości i uwarunkowania techniczne na obiekcie, tak by spełnić wymagania przewidziane ustawami i rozporządzeniami.

Kliknij, aby rozwinąć opis usług:

Badania kotłów

Zakres badań i pomiarów kotłów obejmuje:

 • określenie sprawności i strat cieplnych kotła wraz z porównaniem uzyskanych wskaźników ze wskaźnikami uzyskiwanymi na podobnych jednostkach i przedstawieniem propozycji ich poprawy,
 • opracowanie bilansu cieplnego kotła,
 • wykonanie analiz chemicznych paliwa, sorbentu oraz odpadów paleniskowych w Centralnym Laboratorium Energopomiaru posiadającym akredytację PCA nr AB 550,
 • określenie wydajności kotła oraz parametrów czynnika obiegowego wraz z porównaniem tych wartości z wartościami uzyskiwanymi na podobnych jednostkach i propozycjami poprawy,
 • określenie parametrów pracy instalacji młynowej wraz z porównaniem tych parametrów z parametrami pracy podobnych instalacji i ewentualnymi propozycjami ich poprawy,
 • określenie rozkładu temperatur i ciśnień spalin w komorze paleniskowej oraz w kanałach spalin wraz z oceną poprawności i warunków pracy powierzchni wymiany ciepła,
 • określenie rozkładu temperatur i ciśnień powietrza na drodze jego przepływu, w tym:
  • wykonanie pomiarów i obliczeń dla opracowania bilansu powietrza oraz jego rozdziału,
  • określenie szczelności instalacji kotłowej, w tym podgrzewacza powietrza wraz z określeniem wpływu nieszczelności na poprawne warunki spalania i wymiany ciepła,
  • badania składu spalin oraz emisji gazów szkodliwych do atmosfery (CO2, CO, NOx, SO2),
  • określenie rozkładu zawartości O2 lub CO2 w przekroju poprzecznym kanałów spalin,
 • określenie rozkładu prędkości i ciśnień w kanałach powietrza i spalin.

Badania młynów

Badania i pomiary młynów obejmują wyznaczenie:

 • charakterystyk podajników paliwa do młynów,
 • charakterystyk wydajnościowych młyna,
 • jakości przemiału wraz z wentylacją,
 • rozkładu ciśnień i temperatur w zespole młynowym,
 • zużycia energii elektrycznej na przemiał i wentylację,
 • ilości i jakości odpadów,
 • podziału mieszaniny pyłowo - gazowej,
 • rozdziału masowego i ziarnowego pyłu do poszczególnych przewodów lub dysz palników,
 • prędkości i koncentracji pyłu w przewodach.

Badania wentylatorów

Zakres badań i pomiarów młynów obejmuje wyznaczenie:

 • charakterystyk przepływowych wentylatorów (wydajności, spiętrzenia, mocy, sprawności),
 • charakterystyk oporów sieci powietrza i spalin,
 • punktów pracy wentylatora,
 • charakterystyk urządzeń regulacyjnych wentylatora,
 • poprawności doboru wentylatora do potrzeb instalacji.

Badania służące doborowi lokalizacji sond ruchowych O2 i temperatury

Celem usługi jest wskazanie najlepszego punktu do pomiaru zawartości tlenu lub temperatury w kanałach. Pomiary są realizowane przy różnych obciążeniach kotła oraz przy różnych układach pracy młynów. Dzięki wskazanej lokalizacji sond tlenowych uzyskuje się lepsze dane do prowadzenia pracy kotła oraz do wykonywania bieżących obliczeń bilansowych przez służby kontroli eksploatacji.

Biomasa, biogaz - pomiary, badania, doradztwo

W związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej oraz podpisaniem protokołu z Kioto w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w Polsce wdrożono w życie ustawy i rozporządzenia dotyczące wykorzystania odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepła i energii elektrycznej. Wykorzystanie źródeł odnawialnych do produkcji energii wiąże się z „zerową” emisją CO2 do atmosfery.

Pracownicy Energopomiaru uczestniczą w pracach związanych ze spełnieniem wymogów ustawowych dotyczących spalania i współspalania biomasy i biogazu oraz oceny wpływu zastosowania spalania / współspalania na warunki pracy obiektu.

Zakres prac:

 • Analiza pod kątem wyboru rodzaju biomasy do współspalania, w tym:
  • analiza składu chemicznego biomasy,
  • analiza składu chemicznego popiołów z biomasy,
  • ocena wpływu mieszania paliwa podstawowego z biomasą na instalację podawania i przygotowania paliwa,
  • ekspertyzy na temat zgodności stosowanych paliw / odpadów pod kątem zgodności z definicją biomasy.
 • Pobór próbek, wykonywanie analiz oraz nadzory przy współspalaniu biomasy i paliwa podstawowego. 
 • Pomiary kotłów i urządzeń pomocniczych.
 • Ocena wpływu współspalania na warunki pracy kotła oraz wskaźniki energetyczne i emisyjne.

Do pobrania

Biomasa

Prace związane z rozliczaniem produkcji pochodzącej z OZE:

 • Opracowanie koncepcji sposobu podawania i rozliczania biomasy w aktualnych warunkach ruchowych na obiekcie wraz z analizą chemiczną.
 • Doradztwo przy nowych inwestycjach.
 • Współpraca przy opracowywaniu Dokumentacji Uwierzytelniającej niezbędnej do uzyskania lub rozszerzenia posiadanej koncesji na produkcję energii z OZE dla układów wykorzystujących technologię współnego spalania węgla z biomasą stałą, ciekłą oraz biogazem z innymi paliwami stałymi, ciekłymi i gazowymi, dla układów hybrydowych oraz jednostek wykorzystujących paliwa odnawialne jako paliwo podstawowe. 
 • Próby eksploatacyjne w celu uzyskania lub rozszerzenia posiadanej koncesji.
 • Opiniowanie Dokumentacji Uwierzytelniających - zgodnie z wymaganiami Urzędu Regulacji Energetyki.
 • Wsparcie merytoryczne przy rozliczeniach energii produkowanej z OZE w celu uzyskania świadectw pochodzenia (zielone certyfikaty).
 • Pomiary inwentaryzacyjne mające na celu ustalenie stanu biomasy na placach składowych (pomiar gęstości i objętości paliwa).

Przy realizacji każdej pracy analizowane są możliwości i uwarunkowania techniczne na obiekcie, tak by spełnić wymagania przewidziane ustawami i rozporządzeniami.

Pomiary inwentaryzacyjne paliw stałych na składowiskach

Wykonujemy prace pomiarowe mające na celu ustalenie faktycznego stanu paliw stałych (węgla i biomasy) na placach składowych na koniec roku, półrocza, kwartału lub w innych terminach. Prace te obejmują:

 • Pomiar gęstości składowanych paliw
 • Pomiar objętości składowanych paliw
 • Wyznaczenie niepewności pomiarowej
 • Opracowanie procedur i instrukcji wykonywania pomiarów inwentaryzacyjnych

 

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

 Aktualizacja dokumentacji BHP, ppoż. oraz instrukcji eksploatacji przy współspalaniu biomasy w kotłach pyłowych

Proces współspalania biomasy z węglem wiąże się z ryzykiem wybuchu mieszaniny pyłu z biomasy oraz powietrza. Ze względu na niższą temperaturę zapłonu pyłu biomasy niż pyłu węglowego wybuch jest prawdopodobny.
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. oferuje wykonanie analizy istniejących dokumentów związanych z BHP, ppoż. i eksploatacją urządzeń pod kątem prowadzonego procesu współspalania oraz wykonanie ich aktualizacji. Oferujemy ponadto wsparcie Zamawiającego w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań przetargowych na wyłonienie wykonawcy, który fizycznie zabezpieczy urządzenia współspalające biomasę.

Na podstawie przepisów prawa, norm oraz aspektów technicznych instalacji wykorzystujących biomasę zostanie wyznaczona ścieżka postępowania oraz zostaną skompletowane niezbędne dokumenty. Opracowany zostanie także dokument zabezpieczenia przed wybuchem wraz z oceną ryzyka wystąpienia wybuchu.

Do pobrania

Biomasa Wybuchy

Zakres prac

 • Identyfikacja atmosfer wybuchowych i ocena ryzyka występowania wybuchu.
 • Przygotowanie wykazu potencjalnych miejsc i przestrzeni pracy zagrożonych wybuchem wraz z klasyfikacją stref zagrożenia wybuchem dla wszystkich obszarów, gdzie występuje biomasa.
 • Wytyczne przeprowadzania przeglądów, konserwacji i dopuszczania do użytkowania w atmosferach zagrożonych wybuchem wszelkich urządzeń, narzędzi i systemów zabezpieczeń.
 • Przegląd spalanych rodzajów biomasy na obiekcie pod kątem zagrożeń wybuchowych i problemów eksploatacyjnych oraz opracowanie procedury wykorzystania nowych rodzajów biomasy na obiekcie.
 • Analiza warunków pracy młynów (na podstawie przeprowadzonych pomiarów i obserwacji) obejmująca:
  • przemiały,
  • wentylację,
  • skład gazów (CO),
  • odstawienia w warunkach pracy normalnej oraz w warunkach awaryjnych,
  • uruchomienia,
  • temperatury w warunkach pracy normalnej oraz w warunkach awaryjnych.
 • Analiza warunków pracy kotłów (na podstawie przeprowadzonych pomiarów i obserwacji) obejmująca:
  • stabilność spalania,
  • warunki pracy UAR,
  • szlakowanie,
  • kwaśny punkt rosy,
  • skład warstwy przyściennej,
  • optymalizację pracy.

W oparciu o w/w analizy zostaną opracowane:

 • Aktualizacje dokumentacji, w tym instrukcji eksploatacji, instrukcji stanowiskowych oraz przeprowadzania szkoleń i instruktaży dla osób pracujących w strefach zagrożonych wybuchem.
 • Projekt deklaracji, że stanowiska pracy i narzędzia pracy, a także urządzenia alarmujące są zaprojektowane, używane i konserwowane z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
 • Aktualizacje zasad sporządzania pisemnych instrukcji i pozwoleń na pracę w miejscach zagrożonych wybuchem oraz wytyczne dotyczące środków i warunków zapewniających właściwą koordynację prac prowadzonych w miejscach zagrożonych wybuchem.
 • Wytyczne i zasady dotyczące wdrażania i aktualizacji obowiązującej dokumentacji w przypadku wystąpienia zmian bądź modyfikacji / modernizacji obiektu..
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla potrzeb realizacji fizycznego zabezpieczenia obiektu przed zagrożeniami wybuchowymi. Oferujemy przygotowanie dokumentacji przetargowej w części technicznej i formalnej dla postępowań prowadzonych w trybie uwzględniającym Prawo Zamówień Publicznych lub według regulaminów wewnętrznych. Ponadto oferujemy wsparcie Zamawiającego w trakcie postępowania przetargowego.

Organizacja prac

 • Przegląd obiektu.
 • Opracowanie propozycji aktualizacji dokumentacji, instrukcji eksploatacji, instrukcji stanowiskowych oraz przeprowadzania szkoleń i instruktaży dla osób pracujących w strefach zagrożonych wybuchem.
 • Opracowanie dokumentacji przetargowej dla wyłonienia wykonawcy, który dokona fizycznego zabezpieczenia obiektu przed wybuchem, wsparcie Zamawiającego w trakcie postępowania przetargowego.
 • Z zakresu prac Energopomiaru wyłączona jest realizacja fizycznego zabezpieczenia obiektu. Oferujemy udział w wykonaniu testów końcowych układów zabezpieczających.
 • Opracowanie ostatecznej wersji aktualizacji dokumentacji i deklaracji.

Praca zostanie wykonana w oparciu o następujące przepisy prawa:

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań BHP, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. nr 138, poz. 931).
 • Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz.U. nr 263, poz. 2203).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719).
 • Dyrektywa 94/9/WE (ATEX 95).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 lipca 2003 r w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz.U. nr 143, poz. 1393), znowelizowane Rozporządzeniem z dnia 22 grudnia 2005 r. (Dz.U. nr 263, poz. 2203).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U.  nr 191, poz. 1596).
 • Dyrektywa 99/92/WE (ATEX 137).
 • Aktualne normy obowiązujące w Polsce dotyczące wybuchowości mieszanek pyłowo - powietrznych.