Strona startowa Publikacje 2009

Publikacje 2009

Inżynier Kontraktu w Łagiszy

Autor

Adam Smolik
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

Wywiad z Adamem Smolikiem, Prezesem Zarządu "ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o., dla dwumiesięcznika „Nowa Energia” nr 5(11)/2009, poświęcony zakresowi obowiązków Inżyniera Kontraktu i doświadczeniach Energopomiaru w tym zakresie (m.in. pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu przy budowie bloku 460 MW w PKE SA Elektrowni Łagisza).

Więcej

   

Diagnostyka zamocowań rurociągów i komór kotłowych w energetyce

Autor

Tomasz Zaczkiewicz
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Chemii i Diagnostyki

Energopomiar od wielu już lat przeprowadza badania diagnostyczne zamocowań rurociągów pary świeżej i pary wtórnie przegrzanej, rurociągów wody zasilającej, komór zbiorczych i komór paleniskowych kotłów. Realizowane prace obejmują oceny stanu technicznego zawieszeń i podpór wymienionych urządzeń oraz badania będące podstawą tych ocen, głównie pomiary przemieszczeń urządzeń, pomiary obciążeń zawieszeń i podpór, pomiary i regulacje sił w zawieszeniach. W ostatnich na przykład trzech latach wykonywano ponad 20 takich prac o szerokim zakresie rzeczowym, na zamówienia elektrowni i elektrociepłowni, także firmy Foster Wheeler i ZRE Katowice. Prace te dotyczyły między innymi 12 bloków w elektrowniach: Bełchatów, Turów, Jaworzno III, Łagisza [1]. W artykule przedstawiono pokrótce wybrane zagadnienia z doświadczeń w dziedzinie prowadzonych badań diagnostycznych [2].

Więcej

   

Monitoring środowiska w rejonie składowisk odpadów

Autor

Magdalena Malara
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Ochrony Środowiska

Monitoring środowiska w rejonie składowisk odpadów obejmuje różne czynniki. Są to m.in. wody podziemne i powierzchniowe, odcieki i gaz składowiskowy, wielkość opadu atmosferycznego, struktura i masa deponowanych odpadów oraz osiadanie powierzchni składowiska i stateczność zboczy, a także pomiar hałasu. Monitoring wykonuje się w kilku etapach, które obejmują prace przygotowawcze, terenowe, laboratoryjne i opracowanie sprawozdań z przeprowadzonych badań.

Każde składowisko odpadów pracuje na podstawie albo decyzji o udzieleniu pozwolenia zintegrowanego, albo szeregu pozwoleń określonych w art. 181 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, na wytwarzanie odpadów oraz na emitowanie do środowiska hałasu i pól elektromagnetycznych). Ponadto każdy tego typu obiekt winien posiadać instrukcję eksploatacji składowiska odpadów, aktualizowaną zawsze po zmianach ww. decyzji, tak aby treści tych dokumentów były zgodne.

Więcej

   

Technologia „cichego” dmuchania kotłów

Autor

Edward Goj
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Chemii i Diagnostyki

Zagadnienie zapewnienia odpowiedniej jakości pary podawanej na turbinę jest dla bezawaryjnej pracy bloku sprawą najwyższej wagi. Istnieje wiele źródeł zanieczyszczeń wewnętrznych powierzchni przegrzewaczy pary i rurociągów parowych. Proces produkcji hutniczej pozostawia na wewnętrznych powierzchniach rur warstwę tlenków, czyli zendrę. W czasie składowania oraz transportu rur i elementów kotła do wnętrza rur dostają się różnorodne zanieczyszczenia oraz powstają nowe warstwy korozyjne. Podczas montażu bądź remontu przegrzewaczy pary, pomimo zastosowania reżimu czystego montażu, nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie zanieczyszczeń z układu.

Więcej