Strona startowa Publikacje 2011

Publikacje 2011

Oczyszczanie parowników kotłów energetycznych z osadów eksploatacyjnych bez instalacji prowizorycznych

Autor

Michał Łodej
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Chemii i Diagnostyki

Podstawowym celem chemicznego czyszczenia parowników kotłów energetycznych jest usunięcie z ich powierzchni wewnętrznych zanieczyszczeń i osadów powstałych w trakcie eksploatacji. Pomimo utrzymywania zalecanych sposobów korekcji obiegu wodno - parowego oraz stosowania prawidłowych reżimów technologicznych, na powierzchni wymiany ciepła powstają osady, które: pogarszają wymianę ciepła, sprzyjają zjawisku kumulacji zanieczyszczeń pomiędzy ścianką rury a masą wody kotłowej, powodują uszkodzenie warstewek ochronnych, wspomagają procesy korozyjne na powierzchniach grzewczych, zmniejszają żywotność rur kotłowych. Dlatego też chemiczne czyszczenie parownika jest niezmiernie ważnym elementem eksploatacji kotła. Prawidłowe przeprowadzenie procesu chemicznego czyszczenia, przy dotrzymaniu odpowiednich reżimów technologicznych, pozwoli zminimalizować zagrożenia wynikające z wyżej wymienionych czynników.

Więcej

   

Audyt efektywności energetycznej jako niezbędne narzędzie identyfikacji potencjału oszczędności układów pompowych

Autor

Tomasz Słupik
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Techniki Cieplnej

W dobie wysokich cen energii i ich spodziewanego wzrostu szczególnej analizy wymagają procesy modernizacyjne urządzeń pobierających energię. Już na etapie analiz przedprojektowych, do których zalicza się audyty efektywności energetycznej, jak również na etapie przygotowywania wszelkiego rodzaju koncepcji modernizacji, należy wykonać wielowariantową analizę, w ramach której, dla jednoznacznie zidentyfikowanego stanu wyjściowego, przedstawia się kilka wariantów technicznych możliwych do zastosowania w konkretnym przypadku, ze wskazaniem wariantu najkorzystniejszego. Uchwalona w drugim kwartale 2011 r. Ustawa o efektywności energetycznej obliguje, ale również zachęca do podejmowania aktywności zmierzających do poprawy efektywności energetycznej. Znajdujące się w niej zapisy pozwalają także wnioskować, że poziom techniczny audytu efektywności energetycznej powinien być wysoki i zgodny z dobrą praktyką inżynierską. Właściwe podejście organizacyjne i techniczne, zakładające podejmowanie działań sprawdzających i opiniujących na każdym z etapów podejmowania procesów modernizacyjnych, pozwala na wyeliminowanie większości błędów, jakie mogą się pojawić w takim procesie.

Więcej

   

Metan z kopalni - zagrożenie?

Autor

Piotr Plis
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Techniki Cieplnej

Rocznie w polskich kopalniach wydziela się blisko 900 mln m3 metanu, z czego mniej niż jedna trzecia trafia do instalacji odmetanowania, a zdecydowana większość jest wyprowadzona do atmosfery drogą wentylacyjną, nie pozostając obojętnym na klimat ani na bezpieczeństwo eksploatacji kopalni. Z danych Wyższego Urzędu Górniczego [1] wynika, że przy malejącym wydobyciu węgla w polskich kopalniach następuje jednoczesny wzrost wydzielania metanu towarzyszący eksploatacji górniczej. Na podstawie ustaleń nadzoru górniczego wiadomo, że z pokładów metanowych pochodzą cztery na pięć ton wydobytego węgla i na każdą z nich przypada średnio o połowę metanu więcej niż przed 10 laty - na jedną tonę wydobytego węgla przypada dziś 11 m3 metanu, wobec 7,3 m3 11 lat temu. Obecnie tylko w czterech polskich kopalniach nie stwierdzono wydzielania metanu, a w 15 obowiązuje najwyższa, czwarta kategoria zagrożenia metanowego.

Więcej

   

Techniki ultrafiltracji w energetyce

Autor

Antoni Litwinowicz
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Chemii i Diagnostyki

Rozwój membranowych metod uzdatniania wody dla celów przemysłowych spowodował zainteresowanie nimi również w przemyśle energetycznym. Do metod tych zaliczyć można mikro- (MF) i ultrafiltrację (UF), stanowiące konkurencję dla klasycznych metod strąceniowych i filtracji. Metody MF/UF zalicza się do grupy metod ciśnieniowych i można je uszeregować pomiędzy odwróconą osmozą i nanofiltracją a klasycznymi metodami filtracji. O efektywności działania danej membrany decydują nie tylko wymiary zatrzymywanych cząstek, dlatego zakresy stosowalności metod MF i UF w wielu przypadkach nakładają się, a wyraźne zaszeregowanie danej membrany do odpowiedniej grupy może mieć charakter umowny. Obecnie w energetyce pracują zarówno instalacje MF/UF podciśnieniowe (z modułami zanurzanymi), jak i ciśnieniowe. Są stosowane na etapie wstępnego przygotowania wody przed stacjami demineralizacji wody lub stanowią samodzielne instalacje dla przygotowania wody do uzupełniania obiegów chłodzenia.

Więcej