Strona startowa Publikacje

Publikacje

Już w połowie lat 50. Energopomiar wydawał własny kwartalnik „AEP - Z archiwum Energopomiaru”, który zawierał artykuły przedstawiające doświadczenia i problemy techniczne związane z wykonywanymi pracami.
W 1961 r. zamiast wspomnianego kwartalnika rozpoczęto publikację Biuletynu Naukowo – Technicznego Energopomiaru jako dodatku do „Energetyki”. Obecnie Biuletyn wydawany jest 5 - 6 razy w roku jako integralna część tego miesięcznika.
Nasi pracownicy publikują artykuły w wielu czasopismach branżowych, m.in. w miesięczniku „Energetyka Cieplna i Zawodowa” oraz dwumiesięczniku „Nowa Energia”.
Elektrodejonizacja i jej zastosowanie w procesie uzdatniania wody dla celów przemysłowych

Autor

Janusz Skwara
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Chemii i Diagnostyki

Elektrodejonizacja wody (EDI) jest nowoczesną, w pełni zautomatyzowaną technologią, pozwalającą uzyskiwać wodę zdemineralizowaną o bardzo wysokich parametrach jakościowych, która jest coraz powszechniej wymagana w energetyce oraz wielu dziedzinach przemysłu.

Więcej
 

Parametry eksploatacyjne układów kogeneracyjnych 
opartych na silnikach gazowych – deklaracje a rzeczywistość

Autor

Szymon Pająk
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Techniki Cieplnej

Od momentu popularyzacji małych układów kogeneracyjnych opartych na silnikach gazowych, stanowiących – w świetle rosnących wymagań w zakresie ochrony środowiska – ciekawą i czasem jedyną alternatywę dla kotłowni węglowych, ENERGOPOMIAR wykonuje pomiary gwarancyjne takich instalacji. Wszystkie wartości liczbowe przedstawione poniżej pochodzą z pomiarów gwarancyjnych wykonywanych na układach kogeneracyjnych zarówno na zlecenie Generalnych Wykonawców, jak i Inwestorów.

Więcej
 

Audyt energetyczny dużego przedsiębiorstwa – doświadczenia z realizacji

Autor

Mariusz Mietelski
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Techniki Cieplnej

Audyt energetyczny dużego przedsiębiorstwa to kompleksowe spojrzenie na zakład przemysłowy realizowane w celu określenia stanu technicznego oraz efektywności pracy poszczególnych instalacji. Ocenie podlegają m.in. linie produkcyjne, urządzenia wchodzące w skład instalacji oraz sieci ogólnozakładowe (elektryczne, cieplne). Podstawowym celem audytu energetycznego jest ocena stanu istniejącego oraz propozycja przedsięwzięć pozwalających obniżyć energochłonność zachodzących w zakładzie procesów.

Więcej
 

Istniejące i projektowane oczyszczalnie ścieków z IMOS w świetle możliwych zmian w przepisach dotyczących ochrony środowiska

Autor

Antoni Litwinowicz
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Chemii i Diagnostyki

Ścieki powstające w instalacjach mokrego odsiarczania spalin są specyficzną grupą ścieków charakteryzującą się wysoką zawartością chlorków i siarczanów, obecnością metali ciężkich, zawiesin (głównie gipsu) i dużych ilości różnych form związków azotowych, a ponadto obciążone są wysokim ładunkiem substancji organicznych oznaczanych jako ChZTCr.

Więcej
 

Czynniki ograniczające trwałość rurociągów parowych i sposoby ich eliminacji

Autor

Artur Jasiński
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Dyrektor Zakładu Chemii i Diagnostyki

 

Trwałość rurociągów parowych, czyli pozostały czas ich bezpiecznej eksploatacji, jest uwarunkowana rzeczywistym stanem technicznym oraz przewidywanymi w dalszej przyszłości warunkami eksploatacji. W przypadku uszkodzenia rurociągów, poza znaczącymi skutkami finansowymi, mamy do czynienia z ogromnym zagrożeniem dla zdrowia i życia pracowników obsługi i serwisów, jakie niesie za sobą ewentualne rozszczelnienie.

Więcej
 

Kontrola stanu technicznego powierzchni ogrzewalnych kotła – na podstawie modułu w systemie TKE®

Autor

Artur Jasiński
Zakład Chemii i Diagnostyki
Tomasz Słupik
Zakład Techniki Cieplnej
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.

Do najbardziej awaryjnych elementów bloku energetycznego należą m.in. powierzchnie ogrzewalne kotłów. Eksploatacja bloków energetycznych i optymalizacja nakładów finansowych na remonty kapitalne urządzeń mogą powodować zmniejszenie ich dyspozycyjności, a koszty związane z ich odstawieniem i remontami awaryjnymi przyczyniają się do wzrostu ceny wytwarzania energii. Cienkościenne elementy ciśnieniowe, czyli powierzchnie ogrzewalne kotłów (ekrany, wężownice przegrzewaczy pary i podgrzewaczy), należą do najbardziej awaryjnych obszarów kotła. Nieszczelności tych elementów są dość uciążliwe, gdyż ich usunięcie wymaga odstawienia i ostudzenia kotła, budowy rusztowań i wymiany.

Więcej
 

Zniszczenie orurowania podgrzewacza powietrza na skutek wykraplania agresywnych roztworów związków zawartych w spalinach

Autor

Jasiński Artur
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Chemii i Diagnostyki

Rurowanie podgrzewacza powietrza kotłów energetycznych ma za zadanie wymianę ciepła przekazywanego z zewnętrznej strony przez spaliny na rzecz powietrza cyrkulującego wewnątrz orurowania. Podgrzane powietrze przekazywane jest dalej do podgrzewania mieszanki paliwa lub innych celów technologicznych. Typowe mechanizmy niszczenia tych rur to zjawiska korozyjne i erozyjne działające na zewnętrzne powierzchnie rur. Niskie parametry ciśnienia i temperatury powietrza nie wymagają stosowania na orurowanie podgrzewaczy specjalnych stali, ich grubość z reguły nie przekracza kilku milimetrów.

Więcej
 

Badania własności powłok gumowych w czasie budowy i eksploatacji instalacji odsiarczania spalin

Autor

Krystian Filipczyk
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Chemii i Diagnostyki

Wprowadzenie

W instalacjach mokrego odsiarczania spalin, ze względów ekonomicznych, do budowy wielkogabarytowych urządzeń używa się stali konstrukcyjnych niskowęglowych lub stali niskostopowych, w których ogólna zawartość pierwiastków stopowych nie przekracza na ogół kilku procent. Materiały te wykazują niską odporność korozyjną i w warunkach panujących w instalacjach muszą być chronione powłokami antykorozyjnymi.

Więcej
 

Termiczne przekształcanie osadów ściekowych jako jedna z metod ich utylizacji

Autor

Bogna Burzała
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Centralne Laboratorium

 

Wprowadzenie

Osady ściekowe powstają jako odpad w procesie oczyszczania ścieków. Ich ilość zależy od zastosowanej technologii, stopnia oczyszczenia oraz rozkładu substancji organicznej w procesach stabilizacji osadów.

Więcej
 

Paliwa z odpadów - właściwości

Autor

Bogna Burzała
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Centralne Laboratorium

Wprowadzenie

Prognozowana ilość wytwarzanych odpadów komunalnych, zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2014 (KPGO 2014) [1], ma wzrastać w tempie od 1.2 do 1.6% rocznie. Z tego względu jednym z celów zawartym w dokumencie Polityka ekologiczna państwa na lata 2009–2012 z perspektywą do roku 2016 jest zwiększenie odzysku energii z odpadów komunalnych w sposób bezpieczny dla środowiska.

Więcej
 
Strona 1 z 10