Strona startowa Publikacje

Publikacje

Już w połowie lat 50. Energopomiar wydawał własny kwartalnik „AEP - Z archiwum Energopomiaru”, który zawierał artykuły przedstawiające doświadczenia i problemy techniczne związane z wykonywanymi pracami.
W 1961 r. zamiast wspomnianego kwartalnika rozpoczęto publikację Biuletynu Naukowo – Technicznego Energopomiaru jako dodatku do „Energetyki”. Obecnie Biuletyn wydawany jest 5 - 6 razy w roku jako integralna część tego miesięcznika.
Nasi pracownicy publikują artykuły w wielu czasopismach branżowych, m.in. w miesięczniku „Energetyka Cieplna i Zawodowa” oraz dwumiesięczniku „Nowa Energia”.
Trwałość i własności materiału walczaka (K32Nb) kotła typu OP 650 po 210 tysiącach godzin pracy

Autor

Artur Jasiński
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Dyrektor Zakładu Chemii i Diagnostyki

 

Baza danych materiałowych obejmująca wyniki niszczących i nieniszczących badań stali w stanie wyjściowym oraz po różnych okresach eksploatacji, w tym o różnych stopniach zdegradowania, jest podstawą do oceny materiałów, a docelowo stanu technicznego urządzeń z nich wykonanych.

Więcej
 

Doświadczenia z oceny stanu technicznego niskoprężnych rurociągów modernizowanych bloków energetycznych

Autor

Paweł Sobota
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Chemii i Diagnostyki

Większość bloków energetycznych w Polsce zostało wybudowanych w latach 70., a niektóre elektrownie jeszcze wcześniej, co powoduje, że niektóre z zastosowanych wówczas technologii są przestarzałe, a materiały konstrukcyjne eksploatowanych przez wiele lat urządzeń uległy degradacji.

Więcej
 

Diagnostyka to nie tylko badania – rola systemu diagnostycznego w planowaniu remontów

Autor

Artur Jasiński
Michał Kwiecień

„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Chemii i Diagnostyki

Optymalizacja kosztów wytwarzania energii w praktyce oznacza z reguły redukcję środków finansowych na remonty, inwestycje, modernizacje i diagnostykę. Oszczędności takie generują jednak zwielokrotnione koszty wytwarzania, bowiem mogą skutkować częstszymi postojami nieplanowanymi coraz bardziej awaryjnych jednostek, a co za tym idzie – zmniejszeniem dyspozycyjności i pewności ruchowej bloków.

Więcej
 

Wpływ złego stanu technicznego aparatury fizykochemicznej 
na pracę urządzeń energetycznych

Autor

Jan Szastok
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Chemii i Diagnostyki

Głównym surowcem do produkcji ciepła i energii elektrycznej w elektrowniach 
i elektrociepłowniach, oprócz paliwa, jest wykorzystywana jako nośnik ciepła woda. Wymiana ciepła odbywa się przez metalowe ścianki rur ekranowych, przegrzewaczy, wymienników, kondensatorów i zachodzi bez przeszkód tylko wtedy, gdy woda 
i wytworzona z niej para mają odpowiednią jakość.

Więcej
 

Rola procesu trawienia i dmuchania w dotrzymaniu odpowiednich parametrów gwarancyjnych kotłów

Autor

Edward Goj
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Chemii i Diagnostyki

Wprowadzenie

W celu dotrzymania odpowiednich parametrów gwarancyjnych kotłów sprawą najwyższej wagi jest zapewnienie odpowiedniej czystości wewnętrznych powierzchni parownika, przegrzewaczy pary i rurociągów parowych. Istnieje wiele źródeł zanieczyszczeń.

Więcej
 

Wymogi UDT stawiane urządzeniom ciśnieniowym eksploatowanym ponad obliczeniowy czas pracy w warunkach pełzania

Autor

Artur Jasiński
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Chemii i Diagnostyki

Na mocy ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym Urząd Dozoru Technicznego (UDT) ma zadania obejmujące zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania urządzeń technicznych. Na mocy ustawy urządzenia energetyczne, w tym elementy ciśnieniowe, podlegają pod UDT.

Więcej
 

Standardy jakościowe w badaniach stałych paliw wtórnych SRF

Autor

Bogna Burzała, Beata Zdziebło
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Centralne Laboratorium

Wprowadzenie

Od stycznia 2013 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące składowania odpadów [1]. Zgodnie z tym rozporządzeniem od 2016 roku zacznie obowiązywać zakaz składowania odpadów o cieple spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy. Przepisy te dotyczą takich odpadów jak osady ściekowe, szlamy i odpady komunalne, z których to między innymi produkowane są SRF. Jednym ze sposobów przetwarzania tych odpadów jest odzysk energii. Można go przeprowadzić przez spalenie i współspalanie. Aby jednak ten proces przeprowadzić, należy wcześniej poznać parametry fizykochemiczne danego odpadu pod kątem właściwości paliwowych.

Więcej
 

Korozja materiału elementów złącznych w obecności metali ciekłych

Autor

Artur Jasiński
Michał Kwiecień

„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Chemii i Diagnostyki

Kontakt metali stałych z ciekłym metalem może powodować zjawiska korozyjne, których mechanizm objawia się znaczącym wzrostem kruchości oraz pękaniem naprężeniowym o charakterze międzykrystalicznym. Korozja taka może wystąpić w urządzeniach przemysłowych w przypadku, gdy w środowisku pracy elementu poddanego naprężeniom występują metale ciekłe. Jest dobrze rozpoznana w energetyce jądrowej, gdzie ciekłe metale stosowane są do chłodzenia reaktora.

Więcej
 

Stan techniczny systemów zamocowań kluczem do bezawaryjnej i długoterminowej pracy rurociągów − na przykładzie diagnostyki układu zawieszeń rurociągu pary z kotła OP-230

Autor

Michał Kwiecień
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Chemii i Diagnostyki

Diagnostyka układu zawieszeń i podparć to jedna z części składowych szeroko pojętej diagnostyki wysokoprężnych rurociągów parowych. Gwarancją poprawnej pracy systemu jest prowadzenie regularnych przeglądów oraz na bieżące wykonywanie koniecznych napraw. Zaniechanie takich działań może prowadzić do lokalnych spiętrzeń naprężeń w materiale rurociągu, co sprzyja jego przyspieszonemu zużyciu. Zdarzają się przypadki, że po stosunkowo niedługim czasie pracy poniżej czasu obliczeniowego na elementach rurociągów (np. łukach) pojawiają się zmiany pełzaniowe. Najczęściej w takim przypadku czynnikiem sprzyjającym uszkodzeniom jest wadliwie działający system zawieszeń.

Więcej
 

Analiza gospodarki wodnej długo eksploatowanych obiektów

Autor

Patrycja Malucha
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Chemii i Diagnostyki

Wstęp

W świetle ciągłego wstrzymywania nowych inwestycji w energetyce, w tym również modernizacji i/lub budowy stacji przygotowania i demineralizacji wody, należy przyjrzeć się obiektom gospodarki wodnej i ściekowej funkcjonującym już od kilkudziesięciu lat. W okresie tym zmieniły się nie tylko stosowane technologie, ale również zaobserwowano zmiany w jakości wody surowej używanej w stacjach uzdatniania wody (SUW). Powoduje to również zmiany w jakości wody produkowanej przez poszczególne instalacje.

Więcej
 
Strona 2 z 10