Strona startowa Publikacje

Publikacje

Już w połowie lat 50. Energopomiar wydawał własny kwartalnik „AEP - Z archiwum Energopomiaru”, który zawierał artykuły przedstawiające doświadczenia i problemy techniczne związane z wykonywanymi pracami.
W 1961 r. zamiast wspomnianego kwartalnika rozpoczęto publikację Biuletynu Naukowo – Technicznego Energopomiaru jako dodatku do „Energetyki”. Obecnie Biuletyn wydawany jest 5 - 6 razy w roku jako integralna część tego miesięcznika.
Nasi pracownicy publikują artykuły w wielu czasopismach branżowych, m.in. w miesięczniku „Energetyka Cieplna i Zawodowa” oraz dwumiesięczniku „Nowa Energia”.
Nietypowe uszkodzenia korozyjne zewnętrznej powierzchni rur ekranowych kotła WP-120

Autor

Wojciech Bielikowski
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Chemii i Diagnostyki

Ekspertyzy techniczne uszkodzonych elementów kotłów i turbin zmierzające do określenia przyczyn powstania ich uszkodzeń wymagają zasobu wiedzy z różnych dziedzin techniki (mechanika, metaloznawstwo, spawalnictwo, chemia energetyczna, korozja itp.) oraz doświadczenia w zakresie funkcjonowania urządzeń energetycznych. W większości przypadków „solidne rzemiosło inżynierskie" jest wystarczające do przeprowadzenia ekspertyzy i określenia przyczyn powstania uszkodzeń w sposób wyczerpujący i w miarę jednoznaczny.

Więcej
 

Odzysk ciepła z transformatorów energetycznych z chłodzeniem olejowo-powietrznym

Autor

Mariusz Mietelski
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Techniki Cieplnej

Transformator jest statycznym urządzeniem elektromagnetycznym przeznaczonym do zmiany z jednego poziomu napięcia i prądu w drugi układ o innym poziomie napięcia i prądu, lecz o tej samej częstotliwości. Ze względu na dwa podstawowe rozwiązania konstrukcyjne transformatory energetyczne można podzielić na:

Więcej
 

Zbiorniki wody DEMI źródłem zanieczyszczenia wody zdemineralizowanej

Autor

Antoni Litwinowicz
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Chemii i Diagnostyki

Wstęp

Od kilku lat trwa dyskusja na temat interpretacji wymogów przedstawianych przez dostawców urządzeń kotłowych, turbin i projektantów, dotyczących jakości wody dodatkowej zdemineralizowanej kierowanej do obiegu wodno-parowego, a także na temat lokalizacji punktów pomiarowych, w których jakość powinna być mierzona.

Więcej
 

Analiza przyczyny uszkodzenia rur przegrzewacza pary kotła typu OR50 w okresie wczesnej pracy kotła

Autor

Artur Jasiński
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Chemii i Diagnostyki

Uszkodzenia powierzchni ogrzewalnych kotłów energetycznych są zjawiskiem typowym, ponieważ elementy te zawsze należały do jednych z najbardziej awaryjnych w kotłach. Jednym z częściej występujących mechanizmów rozszczelnienia rur jest zjawisko przegrzania materiału spowodowane ekspozycją materiału rury na warunki pracy (temperaturę) wyższe, niż materiał może przenieść. Przyczyny przegrzania mogą być różnorodne.

Więcej
 

Rola niezależnego eksperta na etapie wyboru technologii przygotowania wody dla nowych inwestycji

Autor

Antoni Litwinowicz
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Chemii i Diagnostyki

Konsekwencją złej pracy urządzeń gospodarki wodno-ściekowej stosowanych w energetyce są pojawiające się w urządzeniach zaliczanych do podstawowych osady eksploatacyjne i korozja, co zwykle prowadzi do wzrostu kosztów eksploatacji, a nawet do zniszczenia elementów urządzeń podstawowych. Nie bez znaczenia również są często występujące przy złej pracy instalacji do przygotowania wody czy też oczyszczania ścieków duże opłaty ponoszone ze względu na wielkość ładunków zanieczyszczeń zrzucanych do środowiska.

Więcej
 

Problem zagospodarowania i utylizacji odpadów po procesach chemicznego czyszczenia i trawienia urządzeń w świetle wymogów

Autor

Mateusz Paluch
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Chemii i Diagnostyki

Wszędzie tam, gdzie prowadzona jest działalność handlowa, usługowa bądź produkcyjna istnieje problem odpadów. System zarządzania gospodarką odpadami w XX wieku nie wykształcił mechanizmów skłaniających do racjonalnego wykorzystywania surowców wtórnych i odpadów. XXI wiek przynosi rewolucyjne zmiany w zarządzaniu gospodarką odpadami. Od 2001 roku sukcesywnie wprowadzane są kluczowe zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, w tym gospodarowania odpadami. Związane są one z koniecznością dostosowania polskiego prawa do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej.

Więcej
 

Pełzanie jako zjawisko ograniczające długotrwałą eksploatację rurociągów parowych

Autor

Michał Kwiecień, Arkadiusz Goławski
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Chemii i Diagnostyki

Jednym z głównych czynników wpływających na bezpieczną pracę energetycznych urządzeń ciśnieniowych stosowanych w szeroko pojętej energetyce jest zdolność materiału, z którego zostały wykonane, do przenoszenia zadanych obciążeń pochodzących od czynnika roboczego, jakim jest para podczas pracy w wysokiej temperaturze. Zdolność ta jest określana mianem żarowytrzymałości.

Więcej
 

Wydłużona eksploatacja krajowych bloków energetycznych – szanse i zagrożenia

Autor

Artur Jasiński
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Chemii i Diagnostyki

Budowane w latach 70. i 80. ubiegłego wieku bloki energetyczne wciąż stanowią podstawę krajowego systemu elektroenergetycznego. Opóźnienia i zawieszenia w realizacji dużych inwestycji energetycznych prawdopodobnie wymuszą eksploatację istniejących bloków przez kolejne 15 lat, co oznacza, że większość bloków 200 MW będzie musiała podołać czasom eksploatacji przewyższającym 350 tysięcy godzin.

Więcej
 

Znaczenie tła akustycznego w pomiarach hałasu w środowisku 
i ocenie uzyskanych rezultatów

Autor

Adrian Prusko
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Ochrony Środowiska

Tło akustyczne to najprościej mówiąc hałas, jaki wystąpi w określonym miejscu pomiaru po wyłączeniu badanego źródła hałasu. Pojęcie hałasu tła i związane z nim metodyki pomiarowe dotyczą wszystkich rodzajów pomiarów hałasu: w środowisku, w pomieszczeniach do stałego lub czasowego przebywania ludzi, dla poszczególnych urządzeń, czy nawet – choć w ograniczonym stopniu – dla stanowisk pracy.

W niniejszym artykule skoncentrowano się na problemach związanych z wyznaczaniem poziomu tła akustycznego i jego wpływu na możliwość oceny wyników wykonywanych pomiarów gwarancyjnych lub odbiorowych hałasu emitowanego do środowiska.

Więcej
 

Porównanie trybów udzielenia zamówienia dla postępowań przetargowych prowadzonych przez zamawiających sektorowych – przetarg nieograniczony czy negocjacje z ogłoszeniem?

Autor

Daniel Masyk
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Biuro Doradztwa i Nadzoru Inwestycyjnego

Patrycja Żupa
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Ochrony Środowiska

Prawo zamówień publicznych [1] (zwane dalej ustawą) na wzór uregulowań zawartych w dyrektywach unijnych określa krąg podmiotów zobowiązanych do jej stosowania. Wśród nich są podmioty działające w tzw. sektorach. Art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy zalicza do działalności sektorowej: „tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją, przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, gazu lub ciepła lub dostarczania energii elektrycznej, gazu albo ciepła do takich sieci lub kierowania takimi sieciami". Zakres działalności w sektorze energetycznym można odnieść więc do poszczególnych przedmiotów działalności wykonywanej przez przedsiębiorstwa energetyczne [2].

Więcej
 
Strona 3 z 10