Strona startowa Publikacje

Publikacje

Już w połowie lat 50. Energopomiar wydawał własny kwartalnik „AEP - Z archiwum Energopomiaru”, który zawierał artykuły przedstawiające doświadczenia i problemy techniczne związane z wykonywanymi pracami.
W 1961 r. zamiast wspomnianego kwartalnika rozpoczęto publikację Biuletynu Naukowo – Technicznego Energopomiaru jako dodatku do „Energetyki”. Obecnie Biuletyn wydawany jest 5 - 6 razy w roku jako integralna część tego miesięcznika.
Nasi pracownicy publikują artykuły w wielu czasopismach branżowych, m.in. w miesięczniku „Energetyka Cieplna i Zawodowa” oraz dwumiesięczniku „Nowa Energia”.
Możliwość strącania metali ciężkich na różnych etapach oczyszczania ścieków z instalacji mokrego odsiarczania spalin

Autor

Antoni Litwinowicz
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Chemii i Diagnostyki

 

Wśród ścieków wytwarzanych w elektrowniach znajduje się specyficzna grupa, która pojawiła się w momencie, kiedy zaczęły funkcjonować duże instalacje mokrego odsiarczania spalin. Są to ścieki charakteryzujące się wysoką zawartością chlorków i siarczanów, obecnością metali ciężkich oraz zawiesin – głównie gipsu, obciążone wysokim ładunkiem substancji organicznych oznaczanych jako ChZTCr oraz związkami azotu.

Więcej
 

Zjawiska wpływające na awaryjność orurowania kotłów wodnych typu WR-25 oraz sposoby ich ograniczenia dla zwiększenia dyspozycyjności i pewności ruchowej

Autor

Artur Jasiński
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Chemii i Diagnostyki

Związane z eksploatacją procesy niszczenia orurowania powierzchni ogrzewalnych w istotny sposób wpływają na dyspozycyjność kotłów wodnych, co w okresie ich wzmożonej eksploatacji powoduje zwiększenie nakładów na remonty awaryjne i straty finansowe wywołane ich postojami w okresach grzewczych.

Więcej
 

System świadectw efektywności energetycznej

Autor

Roman Kołodziej
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Techniki Cieplnej

 

Wprowadzony przez Ustawę o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. [1] system świadectw efektywności energetycznej, zwanych białymi certyfikatami, nie tylko nakłada na przedsiębiorstwa dodatkowe obowiązki, ale również stwarza szansę na pozyskanie środków finansowych wynikających z realizacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

Więcej
 

Kompleksowe rozwiązania w zakresie pomiarów ciągłych parametrów fizykochemicznych układów wodno-parowych

Autor

Artur Jasiński, Artur Szyguła
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Chemii i Diagnostyki

Woda, która ma wiele zastosowań zarówno w życiu codziennym, jak i przemyśle, jest również jednym z głównych surowców do produkcji ciepła i energii elektrycznej. Służy bowiem między innymi jako nośnik ciepła. Jednakże, podobnie jak w wielu dziedzinach życia, również w tym przypadku konieczna jest odpowiednia jakość wody, aby spełniała dość rygorystyczne warunki.

Więcej
 

Kompleksowe podejście do rozwoju systemów ciepłowniczych

Autor

Szymon Pająk, Daniel Roch
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Techniki Cieplnej

Do najważniejszych elementów polityki energetycznej w zakresie produkcji i dostaw ciepła, realizowanych na szczeblu regionalnym i lokalnym zalicza się rozwój scentralizowanych systemów ciepłowniczych opartych na źródłach kogeneracyjnych. Systemy te pozwalają na dostarczanie ciepła w sposób bardziej efektywny i ekologiczny niż kotłownie indywidualne. Przyczyniają się również do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa energetycznego w regionie. Obecny udział ciepła systemowego klasyfikuje Polskę w czołówce europejskiej, jednak potencjał wykorzystania centralnych systemów ciepłowniczych wciąż jest duży. Z uwagi na wymogi unijnego i krajowego prawa w zakresie ochrony powietrza, odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej, w polskim ciepłownictwie konieczne są inwestycje – zarówno po stronie odbiorców, jak i wytwórców oraz dystrybutorów.

Więcej
 

Bezpieczeństwo w zawieszeniu. Remont i regulacja systemu zamocowań

Autor

Artur Jasiński, Michał Kwiecień
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Chemii i Diagnostyki

Nieodpowiedni rozkład naprężeń oraz zła kompensacja wydłużeń cieplnych rurociągów w istotny sposób wpływają na przyspieszone tempo degradacji materiału w najbardziej obciążonych obszarach, co w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych stanowi znaczące zagrożenie bezpieczeństwa pracy całego układu. Kontrola stanu technicznego układów zamocowań służy określeniu poprawności przenoszenia rozkładów zadanych przez projektanta danego urządzenia. Projektant dobiera rozkład sił w zamocowaniach układów (ich wartości dla każdego zamocowania), uwzględniając zmienność warunków pracy w taki sposób, aby zminimalizować naprężenia występujące w stanach rzeczywistych pracy i zapewnić prawidłową kompensację ewentualnych wydłużeń termicznych.

Więcej
 

Wpływ regeneracji na pracę jednostek wytwórczych kondensacyjnych i ciepłowniczych

Autor

dr inż. Robert Cholewa
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Techniki Cieplnej

Regeneracyjny podgrzew wody zasilającej zmniejsza ilość ciepła oddawaną z bloku energetycznego kondensacyjnego do otoczenia, ponieważ część pary, która przepracowała w układzie przepływowym turbiny oddaje ciepło wewnątrz obiegu, a nie do skraplacza. W konsekwencji regeneracja ciepła w obiegu Rankine’a prowadzi do wzrostu sprawności obiegu, a wzrost ten jest tym większy, im pobór pary do regeneracji znajduje się bliżej wylotu z turbiny. W wyniku pracy regeneracji wzrasta temperatura wody zasilającej i w konsekwencji spada całkowite i jednostkowe zużycie ciepła przez turbozespół. Dla pracy bez parowych podgrzewaczy powietrza wzrost temperatury wody zasilającej do kotła powoduje jednak również wzrost temperatury spalin i w konsekwencji spadek sprawności kotła. Ten spadek sprawności kotła zależy od powierzchni wymiany ciepła obrotowego podgrzewacza powietrza oraz pośrednio od współczynnika nadmiaru powietrza w kotle.

Więcej
 

Zasady optymalnej pracy skraplaczy i wymienników ciepła

Autor

Tomasz Słupik
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Techniki Cieplnej

Elementem wszystkich instalacji wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz wielu instalacji przemysłowych są różnego rodzaju wymienniki ciepła. Jednym z warunków prawidłowego funkcjonowania tych instalacji jest zazwyczaj prawidłowa praca wymienników ciepła. Niezbędne do optymalnego eksploatowania wymienników ciepła jest posiadanie należytej wiedzy technicznej opartej na analizie ich charakterystycznych wskaźników pracy wyznaczanych na bazie aparatury pomiarowej zainstalowanej w charakterystycznych miejscach instalacji. Niewłaściwa praca wymiennika oprócz zaburzenia procesu prowadzić może do znacznego wzrostu kosztów eksploatacji instalacji. Przykładem takich wymienników są skraplacze turbinowe, których niewłaściwa praca generuje bardzo duże straty. W niniejszym artykule omówiono praktyczne aspekty kontroli eksploatowanych wymienników ciepła, a celem przytoczonych przykładów jest lepsze zobrazowanie zasadności podejmowania należytej kontroli eksploatacji tego typu urządzeń.

Więcej
 

Analiza możliwości obniżenia minimum technicznego kotłów parowych na podstawie przeprowadzonych badań

Autor

Kazimierz Zamorowski
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Techniki Cieplnej

W związku ze zmiennym zapotrzebowaniem rynku na ciepło może wystąpić potrzeba obniżenia wydajności minimalnej kotłów w elektrociepłowniach. Obniżenie dotychczasowego minimum technicznego kotłów ułatwia dostosowanie ich wydajności do aktualnych, często zmniejszonych potrzeb sieci ciepłowniczej. Obniżenie minimalnej wydajności kotła wiąże się jednak ze zmianą wielu aspektów pracy kotła, jego urządzeń pomocniczych oraz urządzeń i instalacji z nim współpracujących. W celu zbadania tych aspektów konieczne jest przeprowadzenie analizy możliwości obniżenia minimum technicznego kotła.

Więcej
 

Metody badawcze emisji rtęci z sektora energetycznego

Autor

Grzegorz Werner
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Ochrony Środowiska

Rtęć zawarta w paliwie jest uwalniana w procesie spalania w postaci pary rtęci elementarnej Hg0, która wraz ze spadkiem temperatury przechodzi do postaci rtęci utlenionej Hg2+ oraz adsorbuje na cząstkach popiołu lotnego, tworząc z nim trwale związaną formę Hg(p). Zawartość rtęci w węglu w pierwszej kolejności determinuje wielkość emisji tego pierwiastka z procesu spalania. Decydujący wpływ ma również rodzaj i konstrukcja kotła oraz przebieg i organizacja procesu spalania. Konwencjonalne układy oczyszczania spalin w dużym stopniu redukują emisję rtęci poprzez jej separację ze spalin i wprowadzenie do produktów danego procesu. W instalacjach odpylania usuwana jest praktycznie cała rtęć Hg(p) związana z pyłem oraz w różnym stopniu rtęć w postaci gazowej, której specjacja wraz z warunkami procesu decydują o skuteczności jej redukcji. Ważną rolę odgrywa tu rodzaj odpylacza, temperatura i skład spalin, właściwości fizykochemiczne popiołu lotnego, jego koncentracja na wlocie do urządzenia oraz obecność części palnych, które katalizują procesy sorpcyjne rtęci na cząstkach popiołu lotnego. Ułatwiona adsorpcja wpływa na większą redukcję emisji rtęci w elektrofiltrach i filtrach workowych przy stałej skuteczności odpylania. Filtry workowe poprzez zachodzącą adsorpcję rtęci gazowej na placku filtracyjnym wykazują wyższą niż elektrofiltry skuteczność zatrzymywania rtęci ze spalin.

Więcej
 
Strona 4 z 10