Strona startowa Publikacje

Publikacje

Już w połowie lat 50. Energopomiar wydawał własny kwartalnik „AEP - Z archiwum Energopomiaru”, który zawierał artykuły przedstawiające doświadczenia i problemy techniczne związane z wykonywanymi pracami.
W 1961 r. zamiast wspomnianego kwartalnika rozpoczęto publikację Biuletynu Naukowo – Technicznego Energopomiaru jako dodatku do „Energetyki”. Obecnie Biuletyn wydawany jest 5 - 6 razy w roku jako integralna część tego miesięcznika.
Nasi pracownicy publikują artykuły w wielu czasopismach branżowych, m.in. w miesięczniku „Energetyka Cieplna i Zawodowa” oraz dwumiesięczniku „Nowa Energia”.
Techniki ultrafiltracji w energetyce

Autor

Antoni Litwinowicz
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Chemii i Diagnostyki

Rozwój membranowych metod uzdatniania wody dla celów przemysłowych spowodował zainteresowanie nimi również w przemyśle energetycznym. Do metod tych zaliczyć można mikro- (MF) i ultrafiltrację (UF), stanowiące konkurencję dla klasycznych metod strąceniowych i filtracji. Metody MF/UF zalicza się do grupy metod ciśnieniowych i można je uszeregować pomiędzy odwróconą osmozą i nanofiltracją a klasycznymi metodami filtracji. O efektywności działania danej membrany decydują nie tylko wymiary zatrzymywanych cząstek, dlatego zakresy stosowalności metod MF i UF w wielu przypadkach nakładają się, a wyraźne zaszeregowanie danej membrany do odpowiedniej grupy może mieć charakter umowny. Obecnie w energetyce pracują zarówno instalacje MF/UF podciśnieniowe (z modułami zanurzanymi), jak i ciśnieniowe. Są stosowane na etapie wstępnego przygotowania wody przed stacjami demineralizacji wody lub stanowią samodzielne instalacje dla przygotowania wody do uzupełniania obiegów chłodzenia.

Więcej
 

Ryzyka w projektach inwestycyjnych

Autor

Adam Smolik
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

Prowadzenie działalności gospodarczej bez podejmowania ryzyka jest niemożliwe. Przez lata ryzyko podejmowaliśmy, nie nadając tym działaniom specjalnej rangi i nie nazywając aktywności z tym związanych „zarządzaniem ryzykiem”. A przecież niezmiernie ważne jest, by decyzje związane z zarządzaniem ryzykami były świadome i dobrze, profesjonalnie przygotowane, nieuniknione ryzyka sprowadzone do racjonalnego, strategicznie uzasadnionego minimum, a ich ewentualne następstwa w jak najmniejszym stopniu wpływały na możliwość osiągnięcia wyznaczonych celów. Takiego podejścia zaczynają wymagać korporacyjne procedury podmiotów sektora energetycznego, instytucje finansujące inwestycje (banki), instytucje ubezpieczeniowe czy wreszcie partnerzy biznesowi.

Więcej
 

Techniczna kontrola eksploatacji on-line. Systemy bilansowania i nadzoru eksploatacji metodą TKE

Autor

dr inż. Robert Cholewa
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Techniki Cieplnej

Właściwie zbudowane systemy bilansowania i kontroli eksploatacji muszą uwzględniać zmieniające się potrzeby służb elektrowni. Powinny też być dostosowane do istniejącego układu pomiarowego elektrowni. W ostatnich latach zarówno układy pomiarowe, jak i systemy zbierania i udostępniania danych są w elektrowniach stale rozwijane. Większa ilość danych pomiarowych daje możliwość rozbudowy systemu i zwiększenia dokładności obliczeń. Przy rozbudowie systemu należy jednak pamiętać o zachowaniu jego niezawodności działania i dotrzymaniu prawidłowych wyników za dłuższe okresy statystyczne. Wiąże się to z koniecznością zabezpieczenia systemu przed możliwością pojawienia się nieprawidłowych danych oraz zapewnienia obsłudze możliwości identyfikacji tych nieprawidłowości.

Więcej
 

Chemiczne czyszczenie turbin alkalicznym środkiem spienionym

Autorzy

Edward Goj, Adam Napiórkowski
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Chemii i Diagnostyki

Turbina parowa posiada najbardziej restrykcyjne wymagania dotyczące dopuszczalnej zawartości zanieczyszczeń spośród elementów obiegu wodno-parowego bloku energetycznego. Wymagania te wynikają ze skłonności do wypadania zanieczyszczeń z pary wraz ze zmniejszaniem się parametrów ciśnienia i temperatury pary na kolejnych stopniach turbiny. Najczęściej spotykanymi składnikami osadów na powierzchniach łopatek turbin są: tlenki miedzi, tlenki żelaza, fosforany, siarczany oraz krzemionka. Przestrzeganie wytycznych określających dopuszczalną zawartość zanieczyszczeń w parze pozwala zminimalizować zjawisko narastania osadów na powierzchniach wewnętrznych turbiny, zaś ich usuwanie odbywa się najczęściej w sposób mechaniczny, poprzez piaskowanie zanieczyszczonych powierzchni podczas planowych, głównych remontów turbin.

Więcej
 

Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych w procesie spalania mieszanego paliwa wtórnego zawierającego biomasę

Autor

Rafał Szymanowicz
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Techniki Cieplnej

W Polsce wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) wykorzystujących biomasę polega w większości przypadków na prowadzeniu procesu wspólnego spalania z paliwami konwencjonalnymi. W takich przypadkach przepisy regulacyjne związane z produkcją i rozliczaniem energii pochodzącej z zasobów odnawialnych nakładają na przedsiębiorstwa obowiązek dostosowania instalacji do wymagań kontrolno-pomiarowych poprzez zabudowę nowych elementów instalacji podawania paliw oraz urządzeń pomiarowych lub ich modernizację.

Więcej
 

System dla oszczędności - system zarządzania energią

Autor

Piotr Plis
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Techniki Cieplnej

Wzrastające koszty pozyskiwania energii i eksploatacji urządzeń oraz prawodawstwo unijne skłaniają do podejmowania działań mających na celu oszczędzanie energii, a co za tym idzie - zmniejszenie stopnia oddziaływania przedsiębiorstw (szczególnie przemysłu) na środowisko. Na tle krajów tzw. starej Unii polska gospodarka nadal charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem energochłonności finalnej, co generuje podwyższone koszty produkcji, przyczyniając się do zmniejszenia konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku oraz ich zysku [1]. Nie tylko jednak aspekty ekonomiczne i środowiskowe towarzyszące produkcyjnym procesom przetwarzania energii (choć głównie one) wpływają na podejmowanie działań w zakresie wprowadzania racjonalnej gospodarki energią.

Więcej
 

Co z tą ustawą?

Autor

Anna Tamaka
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Techniki Cieplnej

Białe certyfikaty zostały zaprezentowane w Dyrektywie 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy jako jeden z mechanizmów wspierających osiągnięcie celu, jakim jest poprawa efektywności końcowego wykorzystania energii o 9% do roku 2016 i 20% do roku 2020. W Polsce o planach wdrożenia systemu białych certyfikatów mówiono już w 2007 roku. Wówczas ukazały się założenia do Ustawy o efektywności energetycznej. Siedemnasta wersja ustawy z dnia 18.10.2010 r. została przyjęta przez Sejm w dniu 4 marca 2011 r.

Więcej
 

Nie czekać z audytami - przesłanki techniczne i uzasadnienie ekonomiczne dla realizacji audytu efektywności energetycznej

Autor

Tomasz Słupik
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Techniki Cieplnej

Czy zasadne jest czekanie na wejście w życie przepisów o efektywności energetycznej, gdy znacząca liczba przedsięwzięć cechuje się korzystnymi wskaźnikami ekonomicznymi, skłaniającymi do podejmowania działań już dzisiaj? Ustawa o efektywności energetycznej została uchwalona przez Sejm w dniu 4 marca 2011 r. Ma ona poprawić efektywność energetyczną oraz promować innowacyjne technologie, które zmniejszają szkodliwe oddziaływanie energetyki i przemysłu na środowisko. Określa też zasady sporządzania audytów efektywności energetycznej. Ustawa zakłada, że firmy będą miały obowiązek pozyskiwania świadectw efektywności energetycznej, tzw. białych certyfikatów. Uruchomienie tego mechanizmu wsparcia będzie elementem stymulującym działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej głównie u odbiorców energii, ale również ograniczenia strat energii na liniach przesyłowych i urządzeniach potrzeb własnych instalacji wytwarzających energię.

Więcej
 

Warunki funkcjonowania kotłowni wykorzystującej biomasę w aspekcie optymalizacji produkcji energii z OZE

Autor

Rafał Szymanowicz
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Techniki Cieplnej

Produkcja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych opiera się na regulacjach prawnych, w szczególności na Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 156, poz. 969, 2008 r., Dz.U. Nr 34, poz. 182, 2010 r.) [1].

Więcej
 

Metody wyznaczania obszarów badań diagnostycznych eksploatowanych rurociągów wysokoprężnych

Autor

Artur Jasiński
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Chemii i Diagnostyki

Długi, często przewyższający zakładany na etapie projektowania czas eksploatacji bloków energetycznych, w tym rurociągów parowych, powoduje, że zbliża się czas, gdy należy zadać sobie pytanie „co dalej?”. Często koniecznością jest eksploatacja rurociągów parowych ponad 200 i 250 tysięcy godzin. Jednakże ich bezpieczna eksploatacja nie jest możliwa bez posiadania rzetelnych informacji o ich rzeczywistym stanie technicznym. Z uwagi na ograniczenia czasowe i finansowe z reguły badania realizowane są w niepełnym zakresie, dlatego istotne jest ustalenie, które elementy wytypować do badania i w jakim zakresie, aby uzyskać informację miarodajną.

Więcej
 
Strona 7 z 10