Strona startowa Publikacje

Publikacje

Już w połowie lat 50. Energopomiar wydawał własny kwartalnik „AEP - Z archiwum Energopomiaru”, który zawierał artykuły przedstawiające doświadczenia i problemy techniczne związane z wykonywanymi pracami.
W 1961 r. zamiast wspomnianego kwartalnika rozpoczęto publikację Biuletynu Naukowo – Technicznego Energopomiaru jako dodatku do „Energetyki”. Obecnie Biuletyn wydawany jest 5 - 6 razy w roku jako integralna część tego miesięcznika.
Nasi pracownicy publikują artykuły w wielu czasopismach branżowych, m.in. w miesięczniku „Energetyka Cieplna i Zawodowa” oraz dwumiesięczniku „Nowa Energia”.
Rozwój funkcji Inżyniera Kontraktu − kluczowej usługi Energopomiaru dla inwestorów w energetyce

Autor

Adam Smolik
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

Budowa dużego bloku energetycznego to zadanie skomplikowane i odpowiedzialne. Konieczność właściwego zorganizowania się inwestora w celu realizacji dużego projektu inwestycyjnego istniała zawsze. Rozwiązanie problemu musiało uwzględniać zarówno uwarunkowania wewnętrzne podmiotu realizującego inwestycję, jak i jego otoczenie.

Więcej
 

Nadzór inwestycyjny nad realizacją przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej

Autor

Robert Witek
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Dyrektor Techniczny

Projekty inwestycyjne w energetyce i przemyśle ciężkim należą, w przeważającej części, do przedsięwzięć interdyscyplinarnych w ujęciu technicznym i technologicznym, skomplikowanych organizacyjnie oraz długotrwałych z punktu widzenia czasu ich realizacji. Ocenia się, że optymalnym sposobem realizacji nadzoru jest przeprowadzenie przedsięwzięcia inwestycyjnego według zasad zarządzania projektami. W artykule, w oparciu o metodologię zarządzania projektami oraz doświadczenia inwestycyjne Energopomiaru, omówiono wybrane procesy niezbędne do zrealizowania dla przedsięwzięć o zakresie rzeczowym zgodnym z Ustawą o efektywności energetycznej.

Więcej
 

Eksperyment uruchomienia Elektrociepłowni Bydgoszcz II z Elektrowni Wodnej Koronowo

Autor

Marek Komarzyniec
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Techniki Cieplnej

Obrona i odbudowa zasilania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) opiera się w dużej mierze na zdolności przejścia jednostek wytwórczych (JW) w elektrowniach systemowych do pracy na potrzeby własne (PPW) i z tego stanu zasilenia wybranych potrzeb ogólnych, czyli utworzenia tzw. pracy wydzielonej elektrowni (PWE). Elektrownia może w dostatecznie długim okresie pozostawać w pracy PWE, zapewniając warunki bezpiecznej eksploatacji własnych układów i urządzeń, a także – w sytuacji katastrofalnej awarii systemowej – może stanowić potencjalne źródło napięcia i mocy rozruchowej do uruchomienia innej elektrowni. Przeważająca większość polskich elektrociepłowni nie posiada zdolności do utrzymania się w ruchu po zaniku zasilania w KSE z przejściem do stanu pracy PWE, dlatego też dla ponownego wznowienia swojej pracy musi oczekiwać na podanie napięcia z zewnątrz.

Więcej
 

Rezerwy w układach pompowych

Autor

Tomasz Słupik
Andrzej Drajczyk
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Techniki Cieplnej

Urządzenia pompowe stanowią największy udział w maszynach roboczych, w których następuje konwersja z energii mechanicznej w energię strugi czynnika. Pompy są zazwyczaj napędzane silnikiem elektrycznym, z którym są zespolone w sposób sztywny bądź poprzez przekładnię hydrokinetyczną, dającą najczęściej równocześnie możliwość zmiany prędkości obrotowej. Na każdym z etapów konwersji energii występują jej straty wynikające z niedoskonałości przemian rzeczywistych zachodzących w procesach przemysłowych. Z praktyki eksploatacyjnej wynika, że niezmiernie ważną sprawą jest świadomość rzeczywistego poziomu strat generowanych na każdym z etapów procesu pompowania.Wiedza ta jest elementem koniecznym do prowadzenia uzasadnionych ekonomicznie działań, zmierzających do poprawy efektywności energetycznej układów pompowych.

Więcej
 

Doświadczenia Inżyniera Kontraktu z nadzoru budowy instalacji odsiarczania spalin „pod klucz”

Autor

Sebastian Maziarz
Adam Zawiślak

„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Biuro Doradztwa i Nadzoru Inwestycyjnego

Realizacja zadania inwestycyjnego, jakim jest budowa instalacji odsiarczania spalin (IOS) jest procesem skomplikowanym, wymagającym współdziałania specjalistów wielu dziedzin, w tym: techniki, technologii, zarządzania, prawa, finansów, ekonomii i handlu. Nadzór na takim zadaniem wymaga od inwestora zaangażowania środków i zasobów własnych zarówno w proces planowania (przedrealizacyjny), jak i  w  samo wdrożenie (realizację). Energopomiar wielokrotnie pełnił funkcję Inżyniera Kontraktu (IK) przy budowie IOS. Możemy tutaj wymienić budowy instalacji odsiarczania w elektrowniach: Jaworzno III, Łaziska, Bełchatów, Ostrołęka, Rybnik, Skawina. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie – z punktu widzenia IK –  problemów, jakie mogą pojawić się w trakcie realizacji inwestycji.

Więcej
 

Problemy eksploatacyjne elektrofiltrów i instalacji odsiarczania spalin związane ze współspalaniem biomasy

Autor

Tadeusz Fulczyk
Eugeniusz Głowacki

„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Ochrony Środowiska

Perspektywa wyczerpania się zasobów naturalnych o charakterze paliw kopanych (węgle, torf, ropa naftowa, gaz ziemny), jak również szkody powodowane w środowisku przez ich wykorzystywanie sprawiają, że poszukiwana jest alternatywa dla paliw kopanych − odnawialne źródła energii (OZE).

23 stycznia 2008 roku powstał unijny projekt nowej ramowej dyrektywy dotyczącej promocji wykorzystania zasobów energii odnawialnej. Mówi ona między innymi o tym, że w Polsce do roku 2020 docelowa ilość energii pochodząca z tych zasobów musi wynieść 15 %. Jeżeli Polska nie wypełni zobowiązań, będzie musiała kupować „zielone certyfikaty” od krajów, które mają nadwyżki produkcji. Już w roku 2010 udział energii odnawialnej w całkowitej energii sprzedawanej odbiorcom końcowym ma wynieść co najmniej 7,5 %. Polska posiada duży potencjał do produkcji energii odnawialnej głównie z biomasy stałej i biogazu oraz wiatru.

Więcej
 

Jakość wody dodatkowej stosowanej do uzupełniania strat w obiegach ciepłowniczych i współpracujących z nimi kotłach wodnych

Autor

Antoni Litwinowicz
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Chemii i Diagnostyki

Wśród wielu czynników mających wpływ na sprawną i bezpieczną pracę urządzeń ciepłowniczych jest również woda, zarówno zasilająca kotły, jak i krążąca we współpracujących z nimi obiegach ciepłowniczych. Jakość wody obiegowej i zasilającej kotły w sposób bezpośredni zależy od jakości wody dodatkowej kierowanej do uzupełniania strat w tych obiegach. W niniejszym wystąpieniu zwrócono szczególną uwagę właśnie na jakość wody dodatkowej kierowanej do poszczególnych obiegów oraz przedstawiono do dyskusji propozycję wskaźników mogących mieć zastosowanie w projektowaniu urządzeń do przygotowania wody dla celów ciepłowniczych.

Więcej
 

Przygotowanie układu paliwowego elektrowni/elektrociepłowni do produkcji energii odnawialnej z biomasy

Autor

Rafał Szymanowicz
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Techniki Cieplnej

Zobowiązania Polski wobec przepisów unijnych związane z corocznym wzrostem, a docelowo osiągnięciem w 2020 roku piętnastoprocentowego poziomu zużycia energii elektrycznej wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych, przyczyniły się do szukania różnego rodzaju rozwiązań mających na celu osiągnięcie wymaganego poziomu. Wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w Polsce opiera się na takich zasobach jak biomasa, biogaz, wiatr i woda. Z uwagi na pewne uwarunkowania, głównie ekonomiczne, dużą część rynku stanowią elektrownie i elektrociepłownie spalające biomasę wspólnie z paliwami konwencjonalnymi, ale także instalacje wyposażone w kotły spalające samą biomasę.

Więcej
 

Kogeneracja jako element poprawy efektywności wykorzystania energii pierwotnej paliw

Autor

Szymon Pająk
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Techniki Cieplnej

Wyczerpywanie się zasobów paliw naturalnych oraz aspekty ekologiczne związane z ich wykorzystaniem powodują, że coraz większą uwagę poświęca się problemom poprawy efektywności użytkowania energii paliw pierwotnych. Osiąganie przez wykorzystywane współcześnie technologie energetyczne wysokich sprawności, możliwie niskiego szkodliwego oddziaływania na środowisko i krótkiego czas zwrotu nakładów inwestycyjnych zależy od dwóch elementów: typu wybranej technologii produkcji energii elektrycznej i ciepła (rozdzielonej lub skojarzonej) oraz stosowanego paliwa. Z termodynamicznego punktu widzenia skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła pozwala osiągać najwyższe sprawności konwersji energii pierwotnej paliw. Względy ekologiczne, obecnie silnie wpływające na politykę energetyczną Unii Europejskiej, również powodują zwrot ku nowoczesnym technologiom, które dotychczas nie były stosowane ze względu na niską opłacalność. Oba te czynniki powodują jednak zwiększanie nakładów inwestycyjnych na wysokosprawne instalacje wytwórcze.

Więcej
 

Systemy monitoringu emisji zanieczyszczeń do atmosfery - kwestia niepewności pomiaru

Autor

Anna Mainka
Eugeniusz Głowacki
Andrzej Gołębiowski

„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Ochrony Środowiska

Problematyka związana z monitorowaniem emisji zanieczyszczeń do atmosfery jest już w krajowej energetyce dostatecznie dobrze rozpoznana co do kwestii kluczowych. Niemniej jednak, wciąż jeszcze można znaleźć zagadnienia godne omówienia - jednym z nich jest niepewność pomiaru i jej właśnie poświęcony jest nasz artykuł.

Zalety automatycznych metod pomiarowych, takie jak duża precyzja i dokładność oznaczeń, możliwość uzyskiwania wyników w sposób ciągły w czasie rzeczywistym, zminimalizowanie wpływu czynnika ludzkiego na jakość otrzymywanych wyników powodują, że metody te są bardzo użyteczne w pomiarach emisji.

Więcej
 
Strona 8 z 10