Strona startowa Publikacje

Publikacje

Już w połowie lat 50. Energopomiar wydawał własny kwartalnik „AEP - Z archiwum Energopomiaru”, który zawierał artykuły przedstawiające doświadczenia i problemy techniczne związane z wykonywanymi pracami.
W 1961 r. zamiast wspomnianego kwartalnika rozpoczęto publikację Biuletynu Naukowo – Technicznego Energopomiaru jako dodatku do „Energetyki”. Obecnie Biuletyn wydawany jest 5 - 6 razy w roku jako integralna część tego miesięcznika.
Nasi pracownicy publikują artykuły w wielu czasopismach branżowych, m.in. w miesięczniku „Energetyka Cieplna i Zawodowa” oraz dwumiesięczniku „Nowa Energia”.
Rezerwy w układach wentylatorowych

Autor

Jacek Lepich
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Techniki Cieplnej

Optymalizacja rezerw w układach wentylatorowych spełnia bardzo ważną rolę w praktycznym podejściu do zagadnienia efektywności energetycznej.

Większość dużych obiektów przemysłowych była projektowana w ubiegłym stuleciu. Mniejszą wagę przywiązywano wtedy do efektywności energetycznej, a większość urządzeń dobierana była ze znaczną rezerwą parametrów technicznych.

Układy wentylatorowe należą do grupy urządzeń zużywających najwięcej energii elektrycznej potrzeb własnych bloków energetycznych. Stanowią także nieodzowną część dużych zakładów przemysłowych, w których zyskały zastosowanie w układach wyciągania spalin oraz do przewietrzenia hal przemysłowych.

Więcej
 

Systemy pomiarowe wymagane do uzyskania świadectw pochodzenia z kogeneracji a wiarygodność uzyskiwanych z nich danych do oceny sprawności wytwarzania jednostki

Autor

dr inż. Robert Cholewa
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Techniki Cieplnej

Minister Gospodarki w dniu 26 września 2007 r. wydał Rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectw pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawiania do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzenia danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji [1].

Więcej
 

Audyt energetyczny jako element wspierający efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii

Autor

Tomasz Słupik
Jan Penar
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Techniki Cieplnej

Utrwalający się trend wzrostu cen energii elektrycznej, a także inne mechanizmy dostosowujące krajową gospodarkę do wymogów Unii Europejskiej powodują, że sprawą coraz istotniejszą staje się minimalizacja strat energii zarówno po stronie wytwarzania, jak i po stronie odbiorców energii. Dla potrzeb skutecznego działania, a zatem osiągania postawionych celów zmierzających do obniżenia zużycia energii w procesach technologicznych, niezbędne jest posiadanie właściwej wiedzy o pełnym zakresie potencjału działań proefektywnościowych w skali danego przedsiębiorstwa, a także przynajmniej o przybliżonych kosztach obniżenia tego potencjału. Wiedzę taką, pozwalającą na określenie planu działań dla obniżenia energochłonności procesów technologicznych w danym przedsiębiorstwie, można zdobyć dzięki kompleksowo zrealizowanemu audytowi energetycznemu, obejmującemu swoim zasięgiem wszystkie działania na drodze przepływu energii w danym przedsiębiorstwie.

Więcej
 

Właściwości popiołów z kotłów fluidalnych w energetyce w aspekcie warunków gospodarczego wykorzystania tych odpadów

Autor

Sonia Jarema-Suchorowska
Barbara Kuczak

„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Ochrony Środowiska

Spalanie paliw w kotłach fluidalnych przebiega w zawieszonej w strumieniu powietrza pseudopłynnej warstwie cząstek stałych będących w ruchu turbulentnym. W trakcie spalania do złoża – niepalnych cząstek żużla, piasku, innych minerałów – dostarcza się ziarna paliwa, które mieszają się z powietrzem. Dzięki doskonałemu kontaktowi z powietrzem możliwe jest wykorzystanie paliw o niskiej wartości opałowej (powyżej 4000 kJ/kg) i wysokim zapopieleniu (poniżej 60%). Konstrukcja kotłów pozwala na utrzymywanie niskiej temperatury spalania – w granicach 800−900 st. C, co wpływa na ograniczenie emisji tlenków azotu oraz utleniania się cząstek sodu i wanadu.

Więcej
 

Metoda określania udziałów frakcji biochemicznych i kopalnych nośników energii oraz emisji dwutlenku węgla podczas eksploatacji instalacji spalania odpadów

Autor

Agnieszka Wypych
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Techniki Cieplnej

Niniejszy artykuł należy traktować jako głos w toczącej się obecnie dyskusji dotyczącej rozliczania udziału energii chemicznej frakcji biodegradowalnych w energii chemicznej całej masy zmieszanych odpadów komunalnych kierowanych do termicznego przekształcania. Przedstawiono w nim propozycję rozliczenia tego udziału dzięki zastosowaniu tzw. metody bilansowej. W Polsce planowane jest wybudowanie co najmniej dziesięciu spalarni odpadów, dlatego potencjalni operatorzy tych obiektów powinni już teraz myśleć, jak określić energię chemiczną zawartą we frakcji biogennej zmieszanych odpadów oraz jak określić ilość emitowanego CO2 podczas spalania tej frakcji.

Więcej
 

Doświadczenia krajów europejskich we wdrażaniu mechanizmów wsparcia efektywności energetycznej. System białych certyfikatów w Polsce

Autor

Anna Tamaka
Zakład Techniki Cieplnej
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.

System białych certyfikatów, który zostanie wdrożony w Polsce, ma być mechanizmem rynkowym wspierającym poprawę efektywności energetycznej.

Białe certyfikaty zostały zaprezentowane w Dyrektywie 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy jako jeden z mechanizmów wspierających osiągnięcie celu, jakim jest poprawa efektywności końcowego wykorzystania energii o 9 % do roku 2016 i 20 % do roku 2020.

Dyrektywa nie narzuca praktycznie żadnych rozwiązań w zakresie białych certyfikatów, dlatego państwa członkowskie Unii Europejskiej wprowadziły systemy w dość dowolny sposób, „przemycając” przy okazji inne cele niż poprawa efektywności u odbiorców końcowych.

Więcej
 

Inżynier Kontraktu w Łagiszy

Autor

Adam Smolik
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

Wywiad z Adamem Smolikiem, Prezesem Zarządu "ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o., dla dwumiesięcznika „Nowa Energia” nr 5(11)/2009, poświęcony zakresowi obowiązków Inżyniera Kontraktu i doświadczeniach Energopomiaru w tym zakresie (m.in. pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu przy budowie bloku 460 MW w PKE SA Elektrowni Łagisza).

Więcej
 

Diagnostyka zamocowań rurociągów i komór kotłowych w energetyce

Autor

Tomasz Zaczkiewicz
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Chemii i Diagnostyki

Energopomiar od wielu już lat przeprowadza badania diagnostyczne zamocowań rurociągów pary świeżej i pary wtórnie przegrzanej, rurociągów wody zasilającej, komór zbiorczych i komór paleniskowych kotłów. Realizowane prace obejmują oceny stanu technicznego zawieszeń i podpór wymienionych urządzeń oraz badania będące podstawą tych ocen, głównie pomiary przemieszczeń urządzeń, pomiary obciążeń zawieszeń i podpór, pomiary i regulacje sił w zawieszeniach. W ostatnich na przykład trzech latach wykonywano ponad 20 takich prac o szerokim zakresie rzeczowym, na zamówienia elektrowni i elektrociepłowni, także firmy Foster Wheeler i ZRE Katowice. Prace te dotyczyły między innymi 12 bloków w elektrowniach: Bełchatów, Turów, Jaworzno III, Łagisza [1]. W artykule przedstawiono pokrótce wybrane zagadnienia z doświadczeń w dziedzinie prowadzonych badań diagnostycznych [2].

Więcej
 

Monitoring środowiska w rejonie składowisk odpadów

Autor

Magdalena Malara
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Ochrony Środowiska

Monitoring środowiska w rejonie składowisk odpadów obejmuje różne czynniki. Są to m.in. wody podziemne i powierzchniowe, odcieki i gaz składowiskowy, wielkość opadu atmosferycznego, struktura i masa deponowanych odpadów oraz osiadanie powierzchni składowiska i stateczność zboczy, a także pomiar hałasu. Monitoring wykonuje się w kilku etapach, które obejmują prace przygotowawcze, terenowe, laboratoryjne i opracowanie sprawozdań z przeprowadzonych badań.

Każde składowisko odpadów pracuje na podstawie albo decyzji o udzieleniu pozwolenia zintegrowanego, albo szeregu pozwoleń określonych w art. 181 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, na wytwarzanie odpadów oraz na emitowanie do środowiska hałasu i pól elektromagnetycznych). Ponadto każdy tego typu obiekt winien posiadać instrukcję eksploatacji składowiska odpadów, aktualizowaną zawsze po zmianach ww. decyzji, tak aby treści tych dokumentów były zgodne.

Więcej
 

Technologia „cichego” dmuchania kotłów

Autor

Edward Goj
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Chemii i Diagnostyki

Zagadnienie zapewnienia odpowiedniej jakości pary podawanej na turbinę jest dla bezawaryjnej pracy bloku sprawą najwyższej wagi. Istnieje wiele źródeł zanieczyszczeń wewnętrznych powierzchni przegrzewaczy pary i rurociągów parowych. Proces produkcji hutniczej pozostawia na wewnętrznych powierzchniach rur warstwę tlenków, czyli zendrę. W czasie składowania oraz transportu rur i elementów kotła do wnętrza rur dostają się różnorodne zanieczyszczenia oraz powstają nowe warstwy korozyjne. Podczas montażu bądź remontu przegrzewaczy pary, pomimo zastosowania reżimu czystego montażu, nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie zanieczyszczeń z układu.

Więcej
 
Strona 9 z 10